GEDRAGSKODE EN -REňLS: GIMNASIUM KOSHUISE

 

1.1 Algemeen
1.1.1 Die koshuis streef daarna om:
 
aan elkeen van die seuns en dogters wat vÍr van hulle ouerhuise af by die Potchefstroom Gimnasium kom skoolgaan, ʼn tuiste te bied soortgelyk aan dit wat die beste ouerhuise kan bied en om sovÍr moontlik steeds elkeen as ʼn individu te behandel;
 
by die koshuisleerders ʼn trots vir die koshuise en hulle ryk geskiedenis en -tradisies te ontwikkel;
 
te alle tye goeie beheer en toesig oor die koshuisleerders uit te oefen;
 
etes te verskaf wat voedsaam en van goeie gehalte is;
 
geleentheid aan elke koshuisleerder te bied om aan sport- en kultuuraktiwiteite van hulle keuse deel te neem;
 
met studietye wat op vaste tye geskied en waartydens die nodige toesig en dissipline verleen word, aan elke koshuisleerder die geleentheid te bied om na die beste van sy of haar vermoŽ te presteer;
 
aan koshuisleerders geleentheid vir gesonde ontspanning te bied
 

In hierdie koshuise kom die kind eerste!

   
1.1.2 Hierdie gedragskode het ten doel om:
 
ʼn geordende koshuisomgewing daar te stel en sekerheid te skep oor wat van elkeen verwag word
 
ʼn veilige en rustige tuiste vir die koshuisleerder te skep
 
die netheid van die leerders, die koshuise en die koshuisterreine te bevorder;
 
respek vir mekaar en ander se persoon en eiendom te bevorder;
 
goeie gedrag, goeie maniere en bedagsaamheid teenoor mekaar en ander te bevorder;
 
ferm, maar regverdige dissipline te handhaaf ten einde, o.a., die koshuisleerder te lei tot selfdissipline;
 
ʼn billike prosedure en tugmaatreŽls daar te stel vir koshuisleerders wat van die gedragskode sou afwyk; en
 
ʼn billike prosedure daar te stel ingevolge waarvan koshuisleerders en hulle ouers se griewe hanteer kan word.
   
1.1.3 Die deure van die skoolhoof en senior huisvaderss staan oop vir enige koshuisleerder of -ouer met 'n probleem, versoek of voorstel. Ouers is welkom om enige tyd van die dag met die senior huisvaders of diensdoenende opvoeder te kontak.
   
1.2. Toepassingsbestek van die gedragskode
1.2.1 Hierdie gedragskode is van toepassing op elke koshuisleerder terwyl hy onder die beheer en toesig van een van die koshuise staan - hetsy hy in die koshuisgebou, op die koshuisterrein, by ʼn koshuisfunksie of -uitstappie of enige plek waar hy die koshuis verteenwoordig of met die koshuis geassosieer kan word.
1.2.2 Dit is opgestel en goedgekeur deur die Beheerliggaam van die skool, na oorlegpleging met die senior huisvaderss en opvoeders, ouers, koshuisrade en koshuisleerders.
1.2.3 Elke koshuisleerder en sy ouers moet hulself verbind tot die nakoming van die gedragskode;
1.2.4 Dit is belangrik om daarop te let dat elke koshuisleerder steeds deel bly van die groot Gimmie-gesin en, ten einde dissipline sinvol uit te oefen, sal die Gedragskode vir Leerders van die skool, op koshuisleerders van toepassings wees terwyl hy onder die toesig en beheer van die skool staan in die omstandighede soos omskryf in paragraaf 1(vi) van laasgenoemde kode.
   
1.3. Woordomskrywing - In hierdie gedragskode, tensy uit die samehang anders blyk:
1.3.1 Sluit die een geslag die ander geslag in;
1.3.2 Sluit die enkelvoud die meervoud in en andersom; en
1.3.3

Beteken:
aanvullende koshuisreŽls die dag tot dag rŽels of reŽlings wat deur die loop van die jaar deur die senior huisvaderss gemaak en uitgevaardig word en wat nie strydig of onbestaanbaar met die bepalings in hierdie gedragskode is nie. Sodanige reŽls of reŽlings verval onherroeplik aan die einde van die jaar, tensy die gedragskode formeel gewysig word om dit in te sluit.

Beheerliggaam die Beheerliggaam van Potchefstroom Gimnasium;

besit ook om in effektiewe beheer daarvan te wees;

dwelmmiddelsʼn dwelmmiddel soos omskryf in die Wet op Dwelmmiddels en Dwelmsmokkelary, Wet 140 van 1992;

gedragskode hierdie dokument, soos van tyd tot tyd formeel gewysig, asook enige aanvullende koshuisreŽls;

gedragskode van die skool die Gedragskode vir Leerders van Potchefstroom Gimnasium, soos van tyd-tot-tyd gewysig;

koshuise die Brandwag seunskoshuis en die Cachet meisieskoshuis;

koshuisgebou die onderskeie geboue waarin die koshuise gehuisves is;

koshuisleerder of Aleerder ʼn leerder van die skool wat in een van die koshuise inwoon;

koshuispersoneel die onderskeie matrones en hulle personeel, aangestel deur die Noordwes Onderwysdepartement en Beheerliggaam;

koshuisterrein die terrein aangrensend aan die koshuise, binne die palisade omheining en suid van die netbalbane. Dit sluit die koshuise se geboue in, tensy die konteks waarin dit gebruik word anders aandui;

Naweek-uittekenregister ʼn register soos bedoel in paragraaf 4.7 van Hoofstuk 3;

op ʼn oorwig van waarskynlikhede die bewyslas vereis in dissiplinÍre verhore waarvolgens diť een wie se feitevoorstelling aan die einde van die saak die waarskynlikste is, op uitspraak in sy guns geregtig is. Al die getuienis word in ag geneem, asook die geloofwaardigheid van die getuies, waarna bepaal word watter weergawe die waarskynlikste is;

opvoeder ʼn opvoeder in diens van die skool, insluitende die senior huisvaderss, of enige ander bevoegde persoon, aangestel deur die Noordwes Onderwysdepartement en Beheerliggaam, om diens by een van die koshuise te doen;

opvoeder aan diens die opvoeder wat op ʼn bepaalde tydstip aan diens is by ʼn spesifieke koshuis;

ouers die ouer/s of wettige voog van ʼn koshuisleerder;

skool die Potchefstroom Gimnasium;

Senior huisvader die opvoeder aangestel deur die Noordwes Onderwysdepartement en Beheerliggaam van die skool as hoof van een van die koshuise, asook enige ander opvoeder wat in sy plek waarneem;

sterk drank enige drank wat alkohol bevat en/of na alkohol ruik, insluitende drank soos omskryf in die Drankwet, Wet 27 van 1998;

in besit van alkohol word dit beskou as effektiewe beheer oor alkohol, alkoholiese drank, dwelmmiddels of middels wat ʼn narkotiese uitwerking het, sonder dat dit fisies vereis word;

Onder die invloed word geÔnterpreteer in die wydste sin om onder andere voorsiening te maak vir enige gebruik van alkohol, alkoholiese drank, dwelmmiddels of middels wat ʼn narkotiese uitwerking het, hoe gering ook al.

strafboek ʼn register soos bedoel in paragraaf 3 van Hoofstuk 5;

week-uittekenregister ʼn register soos bedoel in paragraaf 3.7 van Hoofstuk 3;

wangedrag gedrag soos omskryf in paragraaf 2 van Hoofstuk 5;

 
   
1.4. Ontvangserkenning
1.4.1 Elke koshuisleerder en sy ouers sal die voorgeskrewe vorm waarin hulle ontvangs van ʼn afskrif van die gedragsreŽls erken en hulself verbind tot die nakoming daarvan, onderteken en onverwyld aan die opvoeder aan diens terugbesorg.
1.4.2 ʼn Leerder wat nie aan die bepalings van klousule 1.4.1 hierbo voldoen nie, sal nie tot die koshuis toegelaat word nie.
1.4.3 Nieteenstaande die feit dat ʼn koshuisleerder of sy ouers nie hierdie vorm geteken of terugbesorg het nie, geld die bepalings van paragraaf 1.2.1 hierbo steeds.
   
   
HOOFSTUK 2
DAAGLIKSE ROETINE IN DIE KOSHUISE
   
2.1. Algemeen
2.1.1 Die normale daaglikse roetine in de koshuise is soos hieronder uiteengesit.
2.1.2 Die senior huisvaders mag hierdie roetine van tyd tot tyd aanpas, ten einde vir veranderde omstandighede voorsiening te maak, by wyse van aanvullende koshuisreŽls.
2.1.3 Die normale daaglikse roetine in die koshuise is soos hieronder uiteengesit.
2.1.4 Die senior huisvaderss mag hierdie roetine van tyd-tot-tyd aanpas, ten einde vir veranderde omstandighede voorsiening te maak, by wyse van aanvullende koshuisreŽls.
2.1.5 Koshuisleerders moet die daaglikse roetine in die koshuise asook alle koshuisklokke stiptelik nakom, tensy toestemming vooraf verkry is van die opvoeder aan diens.
2.1.6 Koshuisleerders moet ook toesien dat hulle betyds is vir afsprake, skoolaktiwiteite, sportoefeninge, ekstra klasse, ens.
2.1.7 In gevalle waar laatkom onvermydelik was, moet die koshuisleerder en/of sy ouer/s behoorlik verskoning aanbied by die opvoeder aan diens
   
2.2 Normale roetine op skooldae
 
AKTIWITEITE BRANDWAG CACHET
Opstaan 05:50 05:50
Inspeksie van kamers en gange. 06:15 06:15
Stiltetyd 06:20 06:20
Ontbyt 06:25 06:25
Waarsku vir ontruiming. 06:55 06:55
Ontruiming 07:00 07:00
Koshuise sluit 07:00 07:00
Middagete 13:45 13:45
Waarskuwing studie 14:10 14:10
Studie/Verpligte rus. 14:15 14:15
Studie eindig 15:00 15:00
Aandete. 17:25 17:25
Koshuis sluit --- almal in 18:25 18:25
Eerste studie. 18:30 - 19:30 18:30 - 19:30
Waarskuwing studie 19:55 19:55
Tweede studie. 20:00 - 21:15 20:00 - 21:00
Inspeksie (Portaal, Studiesaal, gange ens) 21:45 21:45
Stiltetyd 21:50 21:50
Ligte uit leerders ( koshuisraad.) 22:00 (23:00) 22:00 (23:00)
Woensdagmiddag is daar geen studie nie, vanweŽ algemene verlof om Bult toe te mag gaan.   Geen koshuisleerder mag egter as gevolg hiervan nie sy sport- of ander verpligtinge nakom nie.  Sport- en ander aktiwiteite kan dalk nog op ander middae met middagstudie bots, maar geen leerder word van aandstudie verskoon nie.  Tydens eksamentye  is alle studiesessies verpligtend.
   
2.3. Aangepaste roetine gedurende bloktyd en /of die eksamen
2.3.1 Gedurende bloktyd of eksamen is daar soggens twee verpligte studiesessies:
   
 
Eerste sessie: Studeer: 07:30 08:45
  Breek: 08:45 09:00
  Studeer 09:00 10:30
  Breek: 10:30 11:00
       
Tweede sessie: Studie: 11:00 12:15
  Breek: 12:15 12:30
  Studie: 12:30 13:30
2.3.2 Middagete   :13:40
2.3.3 Vir alle leerders is daar in die middag ʼn verpligte studiesessie vanaf 14:15 tot 15:00.
2.3.4 Die leerders wat hulle bloktyd verbeur het, studeer by die skool gedurende bogenoemde studiesessies en word slegs vir die duur van ʼn betrokke vraestel uit die studielokaal verskoon.  Geen koshuisleerders mag  die skool- of koshuisterrein tussen 07:00 en 15:00 verlaat, sonder die toestemming van die senior huisvaders nie.
   
2.4. Roetine oor naweke en op vakansiedae
   
 
AKTIWITEITE BRANDWAG CACHET
Ontbyt 07:30 07:30
Middagete 12:15 12:15
Aandete 17:30 17:30
   
2.5. Opstaanklok
   
2.5.1 Leerders staan onmiddellik op nadat die eerste klok in die oggend gelui het en trek hulle voorgeskrewe skooldrag aan
2.5.2 Leerders mag nie hierna weer in die bed klim nie
2.5.3 Leerders wat siek is en nie skool toe kan gaan nie, moet voor ontbyt aan die opvoeder aan diens rapporteer.
2.5.4 Leerders se kamerdeure mag toe wees, maar mag nie van binne gesluit wees nie.
   
2.6. Skoonmaak van kamers en gange en inspeksie
2.6.1 maak hulle  beddens op, vee hulle kamers uit  en maak dit netjies aan die kant
2.6.2 Die Graad 8 leerders vee die gange, portaal, ens, soos aan hulle toegewys
2.6.3 Die opvoeder aan diens en koshuisraadslede doen inspeksie van die kamers en gange
2.6.4 Gedurende inspeksie is elke leerder in sy kamer.
2.6.5 Alle kamerdeure moet oop wees.
2.6.6 Kamers moet gedurende die res van die dag netjies gehou word.
   
2.7. Stiltetye
2.7.1 Stiltetye mag uitsluitlik aangewend word vir die doel daarvan
2.7.2 Gedurende stiltetye is elke leerder stil in sy kamer met die kamerdeur oop
   
2.8. Etes
2.8.1 Koshuisleerders moet alle etes betyds en netjies gekleed bywoon.
2.8.2 Die eetsaal word ordelik en stil binnegegaan; moenie op rooi stoepe hardloop nie
2.8.3 Etes word kafeteriastyl bedien.
2.8.4 Daar moet deurgaans gelet word op die netheid van die tafels en goeie tafelmaniere.
2.8.5 Na ete dek die graad 8-leerders die tafels flink af.
2.8.6 Geen eetgerei mag uit die eetsale verwyder word nie
2.8.7 Tydens ontbyt en aandete word huisgodsdiens deur ʼn koshuisraadslid gehou.
2.8.8 Donderdae-oggende word ʼn naweek-etelys gesirkuleer waarop elke leerder moet aandui welke etes hy die komende naweek, vanaf Vrydagmiddag tot en met Maandagoggend,  in  die koshuis eet.  (Indien ʼn koshuisleerder nie vir ʼn spesifieke ete geteken het nie, sal hy ongelukkig nie kos kry nie).
2.8.9 Leerders wat die naweek inbly moet alle etes waarvoor hulle geteken het, bywoon.  Indien enige ete gemis word sonder om betyds met die opvoeder aan diens te reŽl, sal ʼn bedrag soos van tyd-tot-tyd deur die koshuisbestuur  vasgestel (tans R20,00), per ete gehef word.  Etes sal oor naweke slegs in die koshuis aan diens bedien word.
2.8.10 Ouers het ʼn staande uitnodiging om (sonder om vooraf te reŽl) by enige ete op te daag en hulself van die kwaliteit en hoeveelheid van die kos wat aan koshuisleerders voorgesit word, te vergewis.
   
2.9. Ontruiming voor skool
2.9.1 Sodra die ontruimingsklok in die oggend gelui het ontruim alle leerders die koshuis vir skool  teen nie later nie as 07:00
2.9.2 Geen  leerder mag gedurende amptelike skoolure in die koshuis wees of dit besoek sonder die toestemming van die senior huisvaders, nie.
   
2.10. Studie
2.10.1 Leerders studeer op die plekke soos van tyd tot tyd deur die senior huisvaders bepaal.
2.10.2 Tydens studie word daar slegs studeer.  Geen rondlopery, slaap, steurnis, musiek, selfone, storieboeke, tydskrifte, ens, word toegelaat nie.
2.10.3 Niemand mag wegbly van studie sonder die toestemming van die opvoeder aan diens, nie.  Leerders moet  voor  die aanvang van studie verlof verkry om gedurende studie afwesig te wees en moet die nodige verlofvorms voltooi
2.10.4 Senior  leerders wat nie na wense presteer nie, of die studiereŽls verbreek, studeer ook       in die studiesaal vir die tydperk soos deur die senior huisvaders of die opvoeder aan diens bepaal.
   
2.11 Ligte uit
2.11.1 Leerders is in hulle beddens en die kamer se ligte is af, tensy toestemming vir laat ligte vooraf van die opvoeder aan diens verkry is, in welke geval die leerder steeds studeer op die plekke soos in 2.10.1 hierbo aangedui.
2. 11.2 Leerders wat die badkamer wil besoek, doen dit voor ligte uit.
   
HOOFSTUK 3

AFWESIGHEID

   
3.1 Algemeen
3.1.1 Aangesien koshuisleerders deur hulle ouers in die sorg van die koshuise geplaas is en van die koshuise verwag word om rekenskap te kan gee van die doen en late van koshuisleerders, moet die koshuise te alle tye weet waar ʼn leerder is en waarmee hy hom besig hou.
3.1.2

Geen koshuisleerder mag gevolglik die koshuisterrein verlaat:
1.
         sonder die nodige toestemming ingevolge hierdie gedragsreŽls nie en
2.         sonder om die toepaslike uittekenregister behoorlik te voltooi nie

3.1.3 Afwesigheid vanaf die koshuisterrein sonder die nodige toestemming of sonder om die voorgeskrewe uittekenregister te voltooi, word in ʼn baie ernstige lig beskou.
   
3.2. Gedurende die week - tydens skoolure
3.2.1 Ouers moet die nodige toestemming tydig vanaf die skool verkry, ingevolge die gedragskode en voorskrifte  van die skool, en die senior huisvaders vooraf skriftelik hiervan in kennis stel.
3.2.2 Wanneer die leerder afgehaal en weer teruggebring word, moet die leerder, soos vir naweke, deur die ouer of die ouer se gevolmagtigde, self uit- en weer ingeteken word.
3.2.3

Mediese afsprake moet sover moontlik vir die middag gereŽl word en ʼn afspraakbewys moet in alle gevalle aan die opvoeder aan diens getoon word.

   
3.3. Gedurende die week - na  skoolure
3.3.1 Woensdagmiddae is Adorpsmiddag@ en algemene toestemming word aan koshuisleerders verleen om tussen middag- en aandete Bult toe te gaan. (Sien 3.8)
3.3.2 Indien ʼn leerder Bult toe wil gaan op ʼn ander dag as ʼn Woensdag,  moet toestemming vooraf by die senior huisvaders of opvoeder aan diens verkry word.  Sodanige toestemming sal slegs verleen word indien dit noodsaaklik is.
3.3.3 Indien ʼn leerder enige ander plek as die Bult will besoek, soos bv Pick ʼn Pay- of die Riverwalksentrum, moet toestemming vooraf by die senior huisvaders of opvoeder aan diens verkry word.  Sodanige toestemming sal slegs verleen word indien dit uiters noodsaaklik is.
3.3.4 Let wel: Enige plek wat gelisensiŽer is om alkoholiese drank te bedien is te alle tye verbode vir koshuisleerders, tensy deur hulle ouers vergesťl. (Sien ook 3.2.2)
3.3.5 Algemene toestemming word ook verleen aan koshuisleerders om tussen 14:45 en aandete  aktiwiteite wat deur die skool aangebied word, soos bv. sportoefeninge, debatsvereniging, ens, by te woon
3.3.6 Koshuiseerders wie na aandete van die koshuisterrein afwesig gaan wees, moet vooraf toestemming hiervoor verkry by die senior huisvaders of opvoeder aan diens.  Toestemming vir afwesigheid oor etes en tydens studietye sal egter slegs by uitsondering in gevalle met buitegewone meriete verleen word.
3.3.7 Die senior huisvaders moet ʼn >week-uittekenregister= voorsien, wat in die portaal of kantoor gehou word en wat, onder andere, voorsiening maak vir die volgende:
  1. Die datum;
2. Die naam van die leerder;
3. Die tyd wat die leerder die koshuisterrein verlaat;
4. Die plek wat hy voornemens is om te besoek;
5. Sy handtekening by vertrek;
6. Die werklike tyd wat hy terugkeer; en
7. Sy handtekening by terugkoms.
3.3.8 Koshuisleerders moet te alle tye voordat die koshuisterrein verlaat word, hetsy met algemene of spesifieke toestemming, en weer onmiddelik by terugkoms, die week-uittekenregister behoorlik voltooi en teken, tensy die senior huisvaders of opvoeder aan diens anders bepaal het ingevolge klousule 3.3.10 hieronder.
3.3.9 Geen leerder mag die register namens of vir ʼn ander leerder teken nie
3.3.10 Die senior koshuisvader of opvoeder aan diens kan aan koshuisleerders in die algemeen of aan ʼn sekere groep, toestemming verleen om ʼn spesifieke geleentheid by die skool of andersinds by te woon, en bepaal terselfdertyd die tye waarvoor hierdie toestemming geld en ook of die leerders wie toegelaat word om dit by te woon die week-uittekenregister moet voltooi al dan nie.
3.3.11 Indien ʼn ouer sy kind gedurende die week van die koshuisterrein af wil wegneem, moet die senior huisvaders of opvoeder aan diens se toestemming vooraf verkry word en moet die ouer self die leerder in- en uitteken in die week-uittekenregister.
3.3.12 Indien iemand anders as ʼn ouer ʼn koshuisleerder in die week van die koshuisterrein af wil wegneem, moet die ouers asook die senior huisvaders of opvoeder aan diens se toestemming vooraf verkry word en moet die persoon self die leerder in en uit teken in die week-uittekenregister.
3.3.13 Versoeke vir toestemming vir ʼn koshuisleerder om gedurende die week uit te slaap, moet skriftelik met die nodige motivering deur die ouers aan die senior huisvaders gerig word en sal slegs in hoogs uitsonderlike gevalle, met buitegewone meriete, verleen word.
3.4. Vir ʼn naweek
3.4.1 Koshuisleerders mag elke naweek huis toe gaan, behalwe oor Atoe-naweke@, wanneer niemand huis toe mag gaan alvorens die funksie of byeenkoms nie afgehandel is nie, behalwe met die toestemming van die senior huisvaders of die opvoeder aan diens nie.
3.4.2 Oor koshuisnaweke en langnaweke word elke koshuisleerder verplig om die koshuis oor die naweek te verlaat en om al sy goed uit die koshuis te ontruim, indien so versoek.
3.4.3 Die senior huisvaders sal in ʼn omsendskrywe aan die einde van elke kwartaal aandui welke naweke, indien enige, in die volgende kwartaal toe-naweke of koshuisnaweke sal wees en, in die geval van koshuis- of langnaweke, of die leerders hulle goed moet ontruim al dan nie.
3.4.4 Behalwe met die toestemming van die senior huisvaders mag geen koshuisleerder meer as twee agtereenvolgende naweke in die koshuis deurbring nie.
3.4.5 Na die naweek moet alle leerders die Sondagaand voor 20:00 terug wees by die koshuis of, so nie, die Maandag-oggend na 06:00 maar voor 06:45, om betyds reg te maak vir skool.
3.4.6 Leerders moet Maandae-oggende met volledige skooldrag opdaag by die koshuise.
3.4.7 Die senior huisvaders moet ʼn >naweek-uittekenregister= (Bloukaarte) voorsien, wat in die kantoor gehou word en wat, onder andere, voorsiening maak vir die volgende:
  1. Die datum;
2. Die naam van die leerder;
3. Die naam en handtekening van die gemagtigde persoon;
4. Die handtekening van die persoon wat hom terugebring het.
3.4.8 Elke koshuisleerder moet, voordat die koshuisterrein vir die naweek verlaat word en weer as hy na die naweek teruggebring word, behoorlik uit- en teruggeteken word op leerder se  bloukaart.  Na 16:00 op ʼn Vrydag en voor 16:00 op ʼn Sondag sal die bloukaarte by die woonstel van die opvoeder aan diens beskikbaar wees.  Inligting oor waar en hoe om die opvoeder aan diens op te spoor sal by die kantoor aangebring wees.
3.4.9 Slegs die koshuisleerder se ouers, of die persone wat skriftelik deur die ouers daartoe gemagtig is op die leerder se bloukaart, mag die leerder vir ʼn naweek uitteken, met dien verstande dat die ouers vooraf skriftelik met die senior huisvaders kan reŽl dat die koshuisleerder saam met of na ander mense, uitgesonderd die gemagtigde persone, vir ʼn naweek kan gaan, in welke geval die persoon in die toestemming genoem die leerder vir die spesifieke naweek moet uitteken.
3.4.10 Koshuisleerders is nie gemagtig om hulself of ander koshuisleerders op die bloukaart uit- of terug te teken nie, met dien verstande dat koshuisleerders wat met hulle ouers se skriftelike toestemming van busvervoer gebruik maak, hulself op die voorgeskrewe wyse Donderdag-aande moet uit- en terugteken en moet aandui dat hulle per bus reis.
3.4.11 Leerders wat uit die koshuis afwesig is, maar nie uitgeteken is nie, se ouers sal daardie middag of aand telefonies gekontak word.
3.4.12 Nadat ʼn leerder die naweek uitgeteken is, mag hy nie voor Sondagmiddag 16:00 terugkom nie, sonder die toestemming van die senior huisvaders of opvoeder aan diens nie.
3.4.13 Nadat ʼn leerder na die naweek teruggeteken is, mag hy nie weer die koshuisterrein verlaat sonder die toestemming van die senior huisvaders of opvoeder aan diens nie.
3.4.14 Wanneer ʼn koshuisleerder eers later gedurende die naweek as Vrydagmiddag huis toe gaan, moet hy vooraf met die opvoeder aan diens so reŽl.  Sodanige leerder moet steeds op die voorgeskrewe wyse uit- en teruggeteken word.
3.4.15 Ouers moet toesien dat daar streng by bostaande voorskrifte gehou word.
   
3.5. Gedurende ʼn naweek - as die leerder inbly
   
3.5.1 Koshuisleerders wat gedurende ʼn naweek in die koshuis bly en die koshuisterrein te enige tyd wil verlaat, moet vooraf toestemming by die senior huisvaders of opvoeder aan diens verkry.
3.5.2 Toestemming word ook aan hierdie koshuisleerders verleen om aktiwiteite wat gedurende die naweek deur die skool aangebied word, by te woon, op voorwaarde dat reŽlings vooraf met die opvoeder aan diens getref word.
3.5.3 Leerders wat inbly word gewys op die bepalings van paragraaf 8.9 van Hoofstuk 2, naamlik dat hulle alle etes waarvoor hulle geteken het, moet bywoon.
3.5.4

Die bepalings van paragrawe 3.4 en 3.6, asook 3.8 tot 3.13 hierbo, is mutatis mutandis op hierdie leerders van toepassing.

   
3.3.6. Vir ʼn vakansie
3.3.6.1 Voor vakansies
3.3.6.1.1 Die senior huisvaders sal in ʼn omsendskrywe aan die einde van elke kwartaal aandui wat die volgende kwartaal se spesifieke terugkomreŽlings is.  Die omsendskrywe moet op die laaste skooldag tydens uitteken by die onderskeie koshuiskantore afgehaal word.
3.3.6.1.2 Koshuisleerders moet hul kamers reeds voor skool op die dag wat die skool sluit volledig ontruim en alle bagasie in die lokaal toegesluit wat vir hierdie doel deur die senior huisvaders geidentifiseer is.  Hierdie reŽling is noodsaaklik, aangesien die koshuise skoon- en gereed gemaak moet word vir vakansiekursusse.
3.3.6.1.3 Koshuisleerders wat vÍr bly, kan reŽl dat sommige van hul besittings veilig in die koshuis toegesluit word - dit word egter uitsluitlik op die leerder se risiko gedoen.
3.3.6.1.4 So gou as moontlik na skool moet elke koshuisleerder deur sy ouers of gemagtigde persoon afgehaal en op die bloukaart in die kantoor uitgeteken word.
3.3.6.1.5 Die bepalings van paragrawe 3.3.4.9 tot 3.3.4.11 en 3.3.4.14 hierbo, is mutatis mutandis op hierdie afdeling van toepassing.
   
3.6.2 Na vakansies
3.6.2.1 Na ʼn vakansie moet die leerders terug wees by die koshuis op die dag voor die skool begin., maar nie later as 20:00 nie.  Ouers word aan die einde van die vorige kwartaal per omsendskrywe van die spesifieke reŽlings in die verband in kennis gestel.
3.6.2.2 Indien die skool op ʼn ander dag as ʼn Maandag begin, meld die koshuisleerder en sy ouers die dag voor die skool begin by die skool aan.  Na betaling van die volle losiesgeld vir die kwartaal kry die leerder sy bloukaart wat hom toelating tot die koshuis verleen.
3.6.2.3 Indien die skool op ʼn Maandag begin, meld die koshuisleerder en sy ouers die Sondag by die koshuiskantoor aan.  Die volle losiesgelde vir die kwartaal is by die opvoeder aan diens betaalbaar.
3.6.2.4 Na aanmelding word die koshuisleerder se kamer aan hom toegewys en word aangeneem dat hy nou terug is en onder die beheer en toesig van die koshuis val.  Indien dit nie die geval is nie, moet die ouer persoonlik met die opvoeder aan diens die nodige reŽlings tref, voordat die leerder van die koshuisterrein af weggeneem word.
3.6.2.5 Indien ʼn koshuisleerder na aanmelding die koshuis vir enige rede wil verlaat, soos bv. om dringend Bult toe te moet gaan, moet die toestemming van die opvoeder aan diens gekry word en moet die leerder op die gebruiklike wyse die week-uittekenregister voltooi.
   
Geen koshuisleerder sal tot die koshuise toegelaat word indien sy koshuisgelde nie ten volle vir die komende kwartaal vereffen is nie.
   
3.7. Vir aktiwiteite buite skoolverband.
  Verlof vir sodanige aktiwiteite sal alleenlik toegestaan word indien die ouer vooraf skriftelik by die senior huisvaders toestemming vra en die persoon wat die aktiwiteit aanbied dit bevestig deur die voorgeskrewe vorm volledig in te vul en te onderteken.  Dogters moet saans deur die verantwoordelike afrigter / personeellid persoonlik by die koshuiskantoor uit- en teruggeteken word.
   
3.8. Vir siektegevalle.
3.8.1 Indien ʼn kind by die huis siek word en hy nie die Maandag skool toe kan gaan nie, is dit verkieslik om hom by die huis te hou en gesond te dokter voordat hy koshuis toe gestuur word.
3.8.2 Leerders wat by die koshuis siek of beseer word, moet onverwyld aan die opvoeder aan diens rapporteer, wie die matrone en senior huisvaders in kennis sal stel en met die hulp van die senior huisvaders sal reŽl dat hy na ʼn hospitaal of dokter geneem word, indien nodig.  Indien dit nie ʼn noodgeval is nie, sal ʼn mediese afspraak deur die matrone vir die sieke gemaak word en bly hy heeldag in die bed in die siekeboeg.  Alle etes moet in die eetsaal bygewoon word.
3.8.3 Leerders wat te siek is om skool toe te gaan, is ook te siek om die middag of aand iewers heen te gaan en bly die hele dag in die siekeboeg.
3.8.4 Medisyne mag alleenlik deur die matrone of die opvoeder aan diens aan die siek leerder verskaf word, al is dit deur ʼn geneesheer voorgeskryf - dit word in die medisynelÍer  aangeteken.
3.8.5 Ouers van koshuisleerders wat gedurende die week siek word, sal telefonies in kennis gestel word hiervan.  Indien nodig gaan so ʼn leerder huis toe.   Ouers mag nie hul siek kind sonder die medewete van die senior huisvader uit die koshuis neem nie.
3.8.6 Wanneer ʼn koshuisleerder ʼn besering tydens ʼn sportoefening of -wedstryd opdoen, sal die  betrokke afrigter die leerder by die koshuis besorg.  Die opvoeder aan diens is vir die leerder se welsyn verantwoordelik  en moet hom na ʼn dokter of hospitaal neem, indien nodig.  Nadat  die leerder gestabiliseer is, word hy teruggebring koshuis toe.  Die senior huisvader moet heeltyd op hoogte van sake  gehou  word, sodat hy die ouers kan kontak en dienooreenkomstig inlig.
   
3.9. Ander afwesighede.
  Die senior huisvaders moet te alle tye deur die ouers in kennis gestel word indien ʼn leerder vir ʼn bepaalde of onbepaalde tydperk uit die koshuis afwesig gaan wees, bv weens siekte of operasie of dringende privaatsake, ens.
   
HOOFSTUK 4
ALGEMENE KOSHUISREňLS
   
4.1 Voorkoms en netheid
4.1.1 Kleredrag
4.1.1.1 Skooldrag:  Koshuisleerders sal toesien dat hulle te alle tye vir skool en alle skool- en sportaktiwiteite in die korrekte drag gekleed is soos voorgeskryf in paragraaf 2.1 van die skool se gedragskode.
4.1.1.2 Gewone drag en ontspanningsdrag Koshuisleerders  moet te alle tye, veral wanneer die koshuis verlaat word, netjies gekleed wees.
4.1.1.3 Sondae: Alle koshuisleerders moet in netjiese drag gekleed wees en tydens middagete moet seuns ʼn netjiese langbroek met ʼn hemp dra en dogters ʼn  rok / netjiese langbroek met ʼn toppie.  By aankoms na die naweek op Sondae moet koshuisleerders almal in netjiese drag gekleed wees
4.1.2 Wasgoed
  Leerders moet self reŽlings tref om hulle wasgoed te  was en stryk.
4.1.3

Hare, ens

4.1.3.1 Seuns
 
Seuns se hare moet te alle tye netjies en versorg voorkom
 
Die hare mag nie aan sy kraag raak as hy staan ni
 
Die hare agter in die nek mag nie dik wees nie en ook nie omkrul nie
 
Van nÍrens af mag hare geneem en bo-oor die oor se rand gesit kan word nie
 
As die kuif maksimaal afgetrek word, mag dit tot in die middel van die oog hang - as dit gelos word moet dit terugspring tot bo die wenkbroue
 
Hare mag nie gekleur word nie
 
Geen Apunk@-style of Asteps@ nie, en ook geen vreemde  Aklossie@-haarstyle nie
 
AJel@ is toelaatbaar vir leerders wat hul hare kort dra
 
Seuns moet te alle tye skoon geskeer wees
 
Geen oorbelle of ringe word toegelaat nie
     
4.1.3.2 Dogters  
 
Dogters se hare moet te alle tye netjies en versorg wees
 
As ʼn dogter se hare oor haar kraag val, moet dit vasgemaak word
 
Gekleurde en Agepermde hare moet aan aanvaarbare standaarde voldoen
 
Geen Apunk-style
 
Hare mag nie aan die wenkbroue raak nie
 
Naels se wit mag nie meer as 2 mm wees nie; slegs kleurlose naellak word toegelaat
 
Slegs een klein mansjet-tipe oorkrabbertjie of ringetjie word per oor toegelaat - dit moet in die onderste gaatjie gedra word indien daar meer as een gaatjie per oor is
 
Geen neus en tongringe, Astuds@ of enige ander juweliersware mag iewers aan die kop/gesig gedra word nie
 
Geen slierte hare mag in die nek gedra word nie
 
     
4.2. Optrede / Gedrag
4.2.1 Teenoor besoekers / opvoeders / gesagsdraers / meerderes.
 
Ons staan op as ʼn volwassene met ons praat
 
Ons kou nie kougom terwyl ons met 'n volwassene in gesprek is nie
 
Ons groet alle volwassenes (veral ook vreemdelinge) vriendelik en elke keer as ons by hulle verbybeweeg
 
Ons staan nooit met ons hande in ons broeksakke wanneer ons met ʼn volwassene of ʼn dogter praat nie
 
Ons is altyd hulpvaardig teenoor besoekers
 
Ons tree altyd hoflik en vriendelik teenoor opvoeders, werknemers, besoekers en ons maats op
4.2.2 Teenoor die teenoorgestelde geslag.
  Gesonde verkeer tussen seuns en dogters word aangemoedig;
  Handjievashouery, drukkery, klouery, soenery, ens, is verbode op die koshuisterrein of enige ander plek waar die leerder/s met die koshuis geasosieer kan word.
   
4.3. Verbode aktiwiteite
4.3.1 Rook
4.3.1.1 Rook deur koshuisleerders op die koshuisterrein of by ʼn koshuisfunksie of -uitstappie of enige plek waar hulle die koshuis verteenwoordig of met die koshuis geassosieer kan word, is streng verbode.
4.3.1.2 Geen koshuisleerder mag op die koshuisterrein of by ʼn koshuisfunksie of -uitstappie of enige plek waar hulle die koshuis verteenwoordig of met die koshuis geassosieer kan word, in besit wees van enige materiaal wat met rook verband hou nie.
   
4.3.2 Sterk drank
4.3.2.1 Die gebruik of besit van sterk drank deur ʼn koshuisleerder op die koshuisterrein of by ʼn koshuisfunksie of -uitstappie of enige openbare plek of plek waar hy met die koshuis geassosieer kan word of waar die koshuis se naam in gedrang gebring word, word ten strengste verbied.
4.3.2.2 Geen sterk drank mag deur ʼn koshuisleerder op die koshuisterrein gebring word nie
4.3.2.3 Geen leŽ drankhouers mag in ʼn leerder se besit of kamer wees, of versamel word nie
4.3.2.4 Leerders wat na drank ruik of onder die invloed van drank is, word verbied om op die koshuisterrein te kom.
   
4.3.3 Dwelmmiddels
4.3.3.1 Die gebruik of besit van dwelmmiddels deur ʼn koshuisleerder op die koshuisterrein of by ʼn koshuisfunksie of -uitstappie of enige openbare plek of plek waar hy met die koshuis geassosieer kan word of waar die koshuis se naam in gedrang gebring word, word ten strengste verbied.
4.3.3.2 Geen dwelmmiddels mag deur ʼn koshuisleerder op die skool- of koshuisterrein gebring word nie.
4.3.3.3 Koshuisleerders wat wat onder die invloed van dwelmmiddels is, word verbied om op die skool- of koshuisterrein te kom
4.3.3.4 Indien die redelike vermoede bestaan dat ʼn leerder in besit is van dwelms of daarmee handel dryf, sal die senior huisvaders dit onverwyld by die Suid Afrikaanse Polisie Diens aanmeld. Die ouers sal onverwyld hiervan in kennis gestel word en sal die leerder onmiddellik uit die koshuis verwyder totdat die SAPD ondersoek en strafsaak afgehandel is. Indien die leerder in die strafsaak skuldig bevind word aan besit of handel dryf met dwelms, sal die tydelike uitsetting uit die koshuis outomaties permanent word.

Let wel: Die skool se beleid t.o.v. die voorkoming en hantering van alkohol- en dwelmgebruik/misbruik, soos aangeheg aan die einde van hierdie gedragskode, is mutatis mutandis op koshuisleerders van toepassing.

   
4.3.4 Onwelvoeglike- of pornografiese materiaal of - voorwerpe
 

Koshuisleerders mag onder geen omstandighede enige onwelvoeglike- of pornografiese materiaal of -voorwerpe in enige vorm in hulle besit hÍ, terwyl hulle op die koshuisterrein is nie. Hetsy dit in die vorm van ʼn publikasie, soos boeke, tydskrifte, foto=s, tekeninge, ens, of in elektroniese of digitale formaat, soos DVD=s, CD=s, >stiffies=, ens, of enige ander formaat, is.

   
4.3.5 Dobbelary
 

Dobbelary van enige aard deur ʼn koshuisleerder op die koshuisterrein of in skool- of koshuisdrag buite die koshuisterrein word verbied

   
4.3.6 Satanisme / okkultebedrywigheid
 

Satanisme of enige okkultebedrywighede deur ʼn koshuisleerder, van watter aard ook al.

   
4.3.7 Ontgroening
4.3.7.1 Enige vorm van ontgroening word ten strengste verbied en sal daar streng teen oortreders opgetree word.
4.3.7.2 Geen senior of ander koshuisleerder mag enige graad 8 leerder op enige manier, hetsy fisies of geestelik, afknou of leed aandoen of skade berokken nie.
4.3.7.3 Die bekendstelling van graad 8 leerders aan die tradisies, gebruike en reŽls van die onderskeie koshuise word egter as belangrik geag vir hulle effektiewe inskakeling by die koshuislewe, en sal die graad 8 koshuisleerders gevolglik deelneem aan ʼn sinvolle oriŽnteringsprogram onder leiding van die onderskeie koshuisrade en hul voogde (graad 8 en 12) en onder die streng toesig van die senior huisvaders of hul gevolmagtigdes.
4.3.7.4 Vir hierdie doel sal die graad 8 en 12 leerders, onder andere, saam ʼn verpligte spanbou- en kenmekaarkamp gedurende die tweede naweek van elke jaar bywoon. Alle aktiwiteite gedurende hierdie kamp sal plaasvind onder die streng toesig en beheer van die senior huisvaders en opvoeders.
   
4.3.8 Onwelvoeglike taal
4.3.8.1 Vuil en onwelvoeglike taal hoort nie tuis by opgevoede mense nie en definitief ook nie by koshuisleerders nie.
4.3.8.2 Die gebruik van vuil en onwelvoeglike taal deur koshuisleerders of die vloek van mede-leerders, opvoeders, personeel, werkers, ens. word derhalwe ten strengste afgekeur en verbied.
   
4.3.9 Aanranding, bakleiery of vuisslanery
4.3.9.1 ʼn Koshuisleerder mag nie enige opvoeder, werknemer, ander koshuisleerder of ander persoon aanrand of dreig om hom aan te rand nie.
4.3.9.2 ʼn Bakleiery of vuisslanery deur of tussen koshuisleerders word ook ten strengste verbied, so ook die onverantwoordelike of nalatige optrede van een leerder teenoor ʼn ander wat hom moontlik skade of nadeel kan aandoen of berokken.4.3.10
   
4.3.10 Diefstal en saakbeskadiging / vandalisme
4.3.10.1 Leerders moet mekaar en ander se privaatheid en eiendom respekteer.
4.3.10.2

Geen koshuisleerder mag die eiendom van die koshuis, ʼn opvoeder, ʼn personeellid, ʼn mede koshuisleerder of enige iemand anders: steel of wederegtelik toeŽien nie of sonder toestemming of op ʼn onbehoorlike wyse gebruik of laat gebruik nie of op ʼn opsetlike of nalatige wyse beskadig nie.

4.3.10.3 ʼn Koshuisleerder mag ook nie in ʼn ander leerder se kamer wees, of in sy kas of besittings krap, of sy eiendom neem of in sy besit hÍ, sonder die toestemming van die ander leerder nie
4.3.10.4 Koshuisleerders moet op eie koste slotte voorsien vir hul kamerdeure (Brandwag) en kaste (Brandwag & Cachet) en moet hul kaste sluit wanneer hulle nie self in die kamer teenwoordig is nie.  (1)  Die kamer moet ook gesluit word indien ʼn kamermaat nie in die kamer agterbly nie.  (1)  Let wel: kombinasieslotte is nie veilig nie en moet onder geen omstandighede gebruik word nie. (1) As hierdie basiese veiligheidsmaatreels nie nagekom word nie, word die SAPS nie in kennis gestel nie.
4.3.10.5 As ʼn leerder per ongeluk iets breek, moet dit dadelik aan die diensdoenende opvoeder gerapporteer word, anders word dit as vandalisme beskou.
4.3.10.6 Die herstel- of vervangingskoste van koshuiseiendom wat deur ʼn leerder beskadig word, hetsy opsetlik of nalatig, sal deur sy ouers aan die koshuis betaal word.
   
4.3.11 Verbode plekke
  Die volgende plekke is verbode vir alle koshuisleerders:
 
Die kombuis en eetsaal na ure, tensy vooraf gereŽl;
 
Die koshuise gedurende skooltyd, tensy vooraf met die senior huisvaders gereŽl;
 
Die opvoeders se woonkwartiere;
 
Studente of ander persone wat in die koshuisgeboue inwoon se kamers;
 
Die werknemers se woonkwartiere;
 
Die PUK se terrein (swembad en Fanie du Toit Sportterrein), tensy jy ʼn PUK-kaart en ʼn toestemmingsbrief van jou ouers, wat by die kantoor ingehandig is, het;
 
Alle eet- of kuierplekke in die dorp wat gelisensiŽer is om sterk drank te bedien of te verkoop, tensy jy deur jou ouers vergesťl word;
 
Die ander koshuis, behalwe die portaal en eetsaal oor naweke;
 
Die ander koshuis of -terrein na 18:30, tensy gereŽl met die opvoeder aan diens.
     
4.4. Algemeen
4.4.1 Koshuis en koshuisterrein
4.4.1.1 Geen vullis of rommel mag in die koshuis of koshuisterrein gemors word nie.  Hou die koshuise en terrein netjies deur papiere, blikke en bottels op te tel en in die vullishouers te plaas - al het jy dit nie rondgestrooi nie.
4.4.1.2 Moenie die plante of bome beskadig of die blomme afpluk nie.
4.4.1.3 Moenie die koshuisterrein binnekom of verlaat deur oor heinings te klim nie.
   
4.4.2

Motors, motorfietse en fietse

4.4.2.1

Geen motor of motorfiets mag deur ʼn koshuisleerder op die koshuisterrein gebring word, sonder die skriftelike toestemming van die senior huisvaders nie, welke toestemming slegs aan Gr 12 leerders in uitsonderlike gevalle verleen sal word.  Die voertuig se sleutels moet onmiddellik by aankoms op die koshuisterrein by die kantoor ingehandig word  en die voertuig mag glad nie in die week gebruik word nie.  Onder geen omstandighede mag mede koshuis- of skoolleerders vervoer word nie.   (Hierdie voorreg sal onmiddellik opgeskort word indien hierdie voorskrifte nie streng nagekom word nie).

4.4.2.2 Geen fiets mag in die koshuis gery of gestoor word nie.  Resiesfietse mag slegs in ʼn vooraf aangeduide plek gebÍre word.]  Fietse moet in die fietsloods gestoor en behoorlik met ʼn slot (nie ʼn kombinasieslot) en ketting vasgesluit word.  Koshuisleerders wat nie by hierdie voorskrifte hou nie, sal hulle fietse vir die res  van die kwartaal van die koshuisterrein af verwyder, en by ʼn tweede of volgende oortreding, vir die res van die jaar.
4.4.2.3 Geen skaatsplanke mag in die koshuis gehou, of in die koshuis of op die skool- of koshuisterrein gebruik word nie.
   
4.4.3 Veiligheid
4.4.3.1 Geen koshuisleerder mag enige gevaarlike wapen of voorwerp, soos bv. ʼn vuurwapen, mes, skroewerdraaier, lemmetjies, spuitnaalde, klappers, vuurhoutjies, aanstekers, plofstof, ketties, ABB@-gewere@, Apeashooters@, ens, op die koshuisterrein bring of besit nie.
4.4.3.2 Die speel van speletjies op die koshuisterrein wat tot beserings kan lei, word verbied.
4.4.3.3 Geen spelery of hardlopery word in die koshuis toegelaat nie.  Veral nie met balle of ander  sportapparaat wat die koshuis kan beskadig nie.
4.4.3.4 Verdagte persone/ voorwerpe moet dadelik aan die opvoeder aan diens gerapporteer word.
4.4.3.5 Brandblussers en gassirenes is daar geplaas vir noodsituasies en geen leerder mag daarmee peuter of dit verwyder nie.
   
4.4.4 Elektriese toestelle
4.4.4.1 Die gebruik van elektriese-toestelle in die kamers, veral diť wat baie stroom trek (AmpŤres), soos bv. ketels, los elemente, verwarmers, moet noodwendig beperk word ten einde oorbelading van en skade aan die elektriese stelsel te voorkom.
4.4.4.2 Die volgende reŽls t.o.v. elektriese toestelle sal gevolglik geld en streng toegepas word:
 
Geen yskaste, ketels of los elemente mag in die koshuis gebruik of ingebring word nie - genoegsame kookwater sal vir die koshuisleerders se gebruik voorsien word;
 
Geen verwarmers mag gebruik word nie.
 
geen dubbelproppe of elektriese toestelle sonder proppe of waarvan die drade beskadig is, mag gebruik word nie;
 
Net een elektriese toestel mag op ʼn keer in  ʼn kamer gebruik word;
 
Geen elektriese verlengkoorde mag uit die gang na ʼn kamer aangelÍ word, of van een kamer na ʼn ander nie - sulke koorde sal summier op beslag gelÍ word vir die res van die kwartaal, waarna dit weer opgeŽis kan word.
 
Voordat ʼn leerder sy kamer verlaat moet hy toesien dat alle elektriese toestelle afgeskakel is;
 
Radio's, CD-spelers en bandspelers mag nooit so hard gespeel word dat dit steurend is nie.  Indien wel word dit gekonfiskeer.
 
Alle elektriese apparaat, maar veral rekenaars, word op eie risiko koshuis toe gebring.
4.4.4.3 Leerders wat versuim om streng aan hierdie vereistes te voldoen, se elektriese toevoerpunt sal vir die res van die jaar onaktief gemaak word.
   
4.4.5 Badkamers
4.4.5.1 Dit is die een plek waar alle koshuisleerders se optrede, soos by die ouerhuis, in alle opsigte korrek moet wees.
4.4.5.2 badkamers moet te alle tye in ʼn netjiese, skoon en higiŽniese toestand gehou en gelaat word.
4.4.5.3 Die volgende moet, onder andere, op gelet word
 
Water moet altyd spaarsamig gebruik word, veral warmwater; en mag nie mee gespeel of gemors word nie
 
Wees so higiŽnies moontlik
 
Geen voorwerp wat die rioolstelsel kan verstop mag in die toilette, urinale  of ander waterafvoerpype afgespoel word nie;
 
Moenie in die badkamers speel of onnodig saamdrom nie;
 
Enige vorm van graffiti is streng verbode
   
4.4.6 Telefone en selfone
4.4.6.1 Die betaaltelefone moet slegs gebruik word vir noodsaaklike boodskappe.  Wees bedagsaam teen ander koshuisleerders wat dit ook wil gebruik en hou jou gesprekke kort en bondig.
4.4.6.2 Indien ʼn leerling ʼn selfoon besit, mag dit op eie risiko in die koshuis ingebring en gebruik word.  Dis is egter ʼn duur instrument wat maklik en inderdaad dikwels gesteel word.
4.4.6.3 Geen oproepe of SMS=e mag egter deur ʼn leerder tydens studie, etes, stiltetye of na ligte uit gemaak of ontvang word nie.
4.4.6.4 Die Graad 8 leerders doen diens by die betaaltelefone en voordeur volgens ʼn diensrooster deur die koshuisraad opgestel.
     
4.4.7 Kamers
4.4.7.1 Kamers word jaarliks aan leerders toegewys deur die senior huisvaders of sy gevolmagtigde, wie die toewysing van tyd tot tyd mag verander.  Geen leerders mag van kamer verander sonder die senior huisvaders se toestemming nie.
4.4.7.2 Die senior huisvaders sal versoeke van leerders, of hulle ouers, om van kamermaat te verander, simpatiek en vertroulik oorweeg.
4.4.7.3 Muurbehangsels/prente word beperk tot twee per leerder.   Dit moet netjiese en  smaakvolle prente wees wat so vasgesit word dat dit nie die verf beskadig nie - geen kleefband of maskeerband mag gebruik word nie.
4.4.7.4 Geen muurbehangsels/plakkers/prente mag teen kasdeure se buitekant of teen geverfde  mure of vensters aangebring word nie.
4.4.7.5 Geen klere, handdoeke, wasgoed, ens. mag in vensters opgehang word nie - ʼn wasgoeddraad is buite die koshuis beskikbaar.
4.4.7.6 Voordat die koshuis vir ʼn naweek of vakansie verlaat word, moet elke leerder toesien dat sy kamer aan die kant en skoon is, dat alle vensters behoorlik toegemaak is en alle ligte en elektriese toerusting afgeskakel en by die muurprop uitgetrek is.
4.4.7.7 Elektriesiteit moet te alle tye spaarsamig gebruik word - skakel kamerligte of elektriese-toestelle wat nie gebruik word nie, af.
4.4.7.8 Leerders moet oor naweke in hulle eie kamers slaap, tensy vooraf toestemming van die opvoeder aan diens verkry is om in ʼn ander kamer te slaap.
4.4.7.9 Die inwoner/s van elke kamer is verantwoordelik vir die meubels en toerusting wat op daardie kamer se inventaris verskyn.  Hierdie leerder/s se ouers sal verantwoordelik wees om die herstel- of vervangingskoste van enige sodanige meubels of toerusting wat deur hulle toedoen beskadig of verlore mag raak, op versoek aan die koshuis te betaal.
4.4.7.10 Leerders word toegelaat om hulle eie gordyne in die kamers te gebruik.  Twee gordyne van 170 cm x 120 cm elk sal voldoende wees vir elke kamer. Die bestaande gordyne moet by die koshuiskantoor ingehandig word vir veilige bewaring.
4.4.7.11 Die koshuis voorsien geen beddegoed nie.  Waar ʼn leerder alleen in ʼn kamer bly en daar ʼn tweede bed in sy kamer is, moet ʼn deken oor hierdie bed gegooi word om die matras te beskerm.
   
HOOFSTUK 5
WANGEDRAG, DISSIPLIN RE PROSEDURES EN TUGMAATREňLS
 
5.1. Algemeen
5.1.1 Die toepassing van gesonde dissipline in die koshuise word as noodsaaklik beskou vir die skep van ʼn geordende omgewing waarbinne die koshuisleerders hulself kan uitlewe sonder om inbreuk te maak op die regte en belange van ander.
5.1.2 Ter verwesentlikking van hierdie doelstelling sal die toepassing van dissipline breedweg met inagneming van die volgende uitgangspunte geskied:
 
Dit is die verantwoordelikheid van die senior huisvaderss, die opvoeders en die koshuisraadslede om orde in die koshuise te handhaaf en dissipline toe te pas;
 
By die toepassing van dissipline sal primÍr gefokus word op die korrektiewe oogmerk daarvan en sekondÍr op die straf oogmerk;
 
Beide positiewe dissipline (aanprysing, dank, waardering, ekstra voorregte, positiewe punte, ens.) sowel as negatiewe dissipline (vermaning, weerhouding van voorregte, strafpunte, straf, ens.) sal aangewend word;
 
Dissipline sal prosedureŽl sowel as substantief billik toegepas word;
 
Dissipline sal konsekwent en objektief toegepas word;
 
DissiplinÍre ondersoeke en verhore sal so informeel moontlik geskied. en geen regsverteenwoordiging word vir enige van die partye daarby betrokke toegelaat nie. (Die Voorsitter  van die DissiplinÍre Komitee van die Beheerliggaam (of voorrsittende beampte van die dissiplinÍre verhoor) mag ʼn regsgeleerde wees).
 
5.2. Wangedrag
  ʼn Koshuisleerder is skuldig aan wangedrag as hy:
5.2.1 ʼn bepaling van hierdie gedragskode oortree of versuim om daaraan te voldoen;
5.2.2 weier of versuim om aan ʼn strafmaatreŽl ingevolge hierdie gedragskode opgelÍ, te voldoen;
5.2.3 iets doen wat nadelig is vir die koshuis se goeie naam, dissipline of doeltreffendheid, of dit laat doen;
5.2.4 ʼn wettige opdrag wat aan hom gegee word deur ʼn opvoeder of koshuisraadslid of iemand anders wat die bevoegdheid het om dit te gee, nie gehoorsaam nie, dit verontagsaam of weier of versuim om dit uit te voer;
5.2.5 hom deur woord of daad aan insubordinasie skuldig maak;
5.2.6 hom op ʼn skandelike, onbehoorlike, onbetaamlike of oneerlike wyse gedra;
5.2.7 hom op so wyse gedra dat die verhoudinge in die koshuis of die verhouding tussen opvoeders en koshuisleerders benadeel word,
5.2.8 willens en wetens ʼn onjuiste of valse verklaring doen om iemand te beskerm of te benadeel;
5.2.9 kriminele misdryf pleeg terwyl hy onder die koshuis se beheer en toesig staan;
   
5.3. DissiplinÍre prosedures
  Wanneer enige iemand ʼn beskuldiging van wangedrag teen ʼn koshuisleerder maak, word die posedure soos hieronder uiteengesit, gevolg.
   
5.3.1 Wangedrag van ʼn geringe aard
  Die dissiplinÍre maatreŽls in hierdie hoofstuk vervat word nie beskou as plaasvervanger vir die normale en informele korrektiewe maatreŽls wat in die loop van die koshuise se dag tot dag aktiwiteite deur die opvoeders en koshuisraadslede in die geval van geringe wangedrag toegepas word en waarvoor geen spesifieke prosedure of straf voorgeskryf word nie.
5.3.2 Kategorie 1-oortreding: Wangedrag van ʼn minder ernstige aard. Sien bylae AC@ vir ʼn lys van moontlike kategorie 1 oortredings.
5.3.2.1 beweerde wangedrag word aan die opvoeder aan diens geraporteer.
5.3.2.2 Die opvoeder aan diens ondersoek die bewerings en, indien hy van mening is dat die beweerde gedrag wel wangedrag uitmaak en dat die wangedrag minder ernstig is, roep hy die beweerde oortreder in en lig hom volledig in aangaande die bewerings teen hom.
5.3.2.3 Indien die oortreder die klagte ontken roep die opvoeder die persoon wat die klagte aanhangig gemaak het in, asook enige ander persone wat moontlik meer lig op die saak kan werp.
5.3.2.4 Al die partye kry dan die geleentheid om hulle weergawe van die gebeure te gee en die opvoeder en oortreder mag vrae aan hulle stel.
5.3.2.5 Indien die oortreder erken dat hy skuldig is aan die beweerde wangedrag of indien die opvoeder, nadat die prosedure hierbo gevolg is, van mening is dat hy op ʼn oorwig van waarskynlikhede skuldig is aan die beweerde wangedrag, lÍ die opvoeder die mees gepaste tugmaatreŽl/s soos in paragraaf 6.1 hieronder, op.
5.3.2.6 Die opvoeder teken die oortreding asook die straf in die strafboek aan en hy en die leerder teken daarby.
5.3.2.7 ʼn Oortreder kan binne sewe dae appŤl aanteken teen die bevinding/s van die opvoeder by die senior huisvaders, met vermelding van die redes vir die appŤl.  Die senior huisvaders moet beide die betrokke opvoeder en leerder in mekaar se teenwoordigheid aanhoor en mag sodanige getuies roep as wat hy nodig ag.  Vrae mag deur beide die senior huisvaders, die opvoeder en die oortreder aan sodanige getuies gestel word.
5.3.2.8 Na die aanhoor van ʼn  appŤl kan die senior huisvaders die skuldigbevinding bekragtig of tersyde stel en/of die opgelegde strafmaatreŽl vervang met enige ander punte of strafmaatreŽl/s in klousule 6.1 hieronder wat na sy mening meer gepas is.  Sy beslising is finaal en word in die strafboek aangeteken en hy en die leerder teken daarby.
5.3.3 Kategorie 2-oortreding: Wangedrag van ʼn ernstige aard of herhaalde wangedrag van ʼn minder ernstige aard
  Sien 5.6.2 vir ʼn lys van moontlike kategorie 2 oortredings en moontlike strafmaatreŽls.
5.3.3.1 Die beweerde wangedrag word aan die opvoeder aan diens geraporteer.
5.3.3.2 Indien die opvoeder aan diens van mening is dat die beweerde gedrag wel ernstige wangedrag of herhaalde wangedrag van ʼn minder ernstige aard uitmaak, rapporteer hy dit onverwyld aan die senior huisvaders.
5.3.3.3 Indien die senior huisvaders nie met hom saamstem nie, word die prosedure soos uiteengesit in paragraaf 5.3.2 hierbo gevolg.
5.3.3.4 Indien die senior huisvaders met hom saamstem, roep hy die oortreder in en lig hom volledig in aangaande die bewerings teen hom.  Daarna word die oortreder se ouers geskakel en ook volledig ingelig.
5.3.3.5 Die sr huisvader wys ʼn opvoeder aan om die bewerings behoorlik te ondersoek en as aanklaer in die saak op te tree.
5.3.3.6 Sodra die ondersoek afgehandel is bepaal die senior huisvaders ʼn datum, tyd en plek vir die verhoor en stel die oortreder en sy ouers skriftelik daarvan, asook van die klagtes teen hom, in kennis.
5.3.3.7 Die senior huisvaders tree op as voorsitter by die interne  tugverhoor en kan ʼn persoon of persone van sy keuse aanstel om hom as assesor by te staan; hierdie  persoon / persone mag ʼn regsgeleerde wees.
5.3.3.8 Die oortreder het die reg om deur sy ouers of ʼn medeleerder bygestaan te word by die verhoor.
5.3.3.9 Indien die oortreder die aanklag/te by die dissiplinÍre verhoor ontken, word daar aan die aanklaer geleentheid gebied om sy saak voor te lÍ, waarna dieselfde geleentheid aan die oortreder gebied word.
5.3.3.10 Die aanklaer en die oortreder of sy ouers het die reg om getuienis aan te bied en vrae te stel.
5.3.3.11 Die senior huisvaders het ook die reg om getuies te roep en vrae te stel.
5.3.3.12 Indien die oortreder die aanklag/te erken, of die aanklag/te ontken maar die senior huisvaders, na afloop van die dissiplinÍre verhoor, van mening is dat hy op ʼn oorwig van waarskynlikhede skuldig is aan die aanklag/te, lÍ die senior huisvaders die mees gepaste tugmaatreŽl/s soos in paragraaf 5. 6.2 hieronder bepaal, op.
5.3.3.13

Die senior huisvader teken die oortreding asook die straf in die strafboek aan en hy en die leerder teken daarby.

5.3.3.14 ʼn Oortreder of sy ouers kan binne sewe dae skriftelik appŤl aanteken teen die bevinding/s van die senior huisvaders by die DissiplinÍre Komitee van die Beheerliggaam, met vermelding van die redes vir die appŤl.  Die  DissiplinÍre Komitee moet beide die senior huisvader en die oortreder in mekaar se teenwoordigheid aanhoor en mag sodanige getuies roep as wat hulle nodig mag vind.  Vrae ter opheldering mag deur beide die senior huisvader en die oortreder of sy ouers aan sodanige getuies gestel word.
5.3.3.15 Die oortreder het die reg om deur sy ouers bygestaan te word by die appŤl.
5.3.3.16 Na die aanhoor van die appŤl kan die DissiplinÍre Komitee van die Beheerliggaam die skuldigbevinding bekragtig of tersyde stel  en/of die opgelegde strafmaatreŽl vervang met enige ander strafmaatreŽl in paragraaf 6 hieronder,  wat na hulle mening meer gepas is.  Hulle beslising word in die strafboek aangeteken en die voorsitter van die komitee en die leerder se ouers teken daarby.
5.3.4 Kategorie 3-oortreding: Wangedrag van ʼn baie ernstige aard of herhaalde wangedrag van ʼn ernstige aard
  Sien 5.6.3 vir ʼn lys van moontlike kategorie 3 oortredings en moontlike strafmaatreŽls.
5.3.4.1 Wangedrag van ʼn baie ernstige aard of herhaalde wangedrag van ʼn ernstige aard, is wangedrag ten opsigte waarvan die tydelike opskorting of uitsetting van ʼn leerder uit die koshuis as ʼn straf opgelÍ kan word.
5.3.4.2 Die leerder verskyn voor die DissiplinÍre Komitee van die Beheerliggaam en die bepalings van die skool se beleidsdokument  t.o.v. verhore deur die DissiplinÍre Komitee in geval van ernstige wangedrag is mutatis mutandis van toepassing.
5.3.4.3 Die DissiplinÍre Komitee kan enige van die strawe in klousule 6 hieronder oplÍ;
5.3.4.4 Die Oortreder of sy ouers kan appŤl aanteken teen die skuldigbevinding en/of straf opgelÍ deur die DissiplinÍre Komitee en die appŤlprosedures soos uiteengesit in bogenoemde beleidsdokument is mutatis mutandis van toepassing op so ʼn appŤl.
   
5.4. Tydelike opskorting van koshuisinwoning
5.4.1 Die senior huisvaders kan ter enige tyd nadat ʼn aanklag van baie ernstige wangedrag of herhaalde wangedrag van ʼn ernstige aard teen ʼn leerder aanhangig gemaak is, so ʼn leerder se ouers versoek om hom onverwyld uit die koshuis te verwyder in afwagting van die uitslag van die strafregtelike- of dissiplinÍre verhoor, indien hy van mening is dat die leerder se voortgesette teenwoordigheid in die koshuis die ondersoek sal benadeel en/of die belange van die koshuis en/of koshuisleerder/s sal skaad.  Indien ʼn leerder se koshuisverblyf tydelik opgeskort is en ʼn ander leerder  aansoek om koshuistoelating doen, kan die ander leerder wel in die koshuis geplaas word.  Dit beteken dus dat die leerder wat oortree het, sy/haar koshuisplek outomaties verbeur.
5.4.2 Die senior huisvaders kan ʼn leerder wat van ʼn kriminele oortreding aangekla word, se inwoning in die koshuis opskort totdat die kriminele proses teen hom afgehandel is. Indien ʼn leerder se koshuisverblyf tydelik opgeskort is en ʼn ander leerder  aansoek om koshuistoelating doen, kan die ander leerder wel in die koshuis geplaas word.  Dit beteken dus dat die leerder wat oortree het, sy/haar koshuisplek outomaties verbeur.
5.4.3 ʼn Leerder wie se bywoning van die skool opgeskort is, se inwoning in die koshuis word ook outomaties opgeskort.
   
5.5. Klassifisering van oortredings
5.5.1 Dit is nie moontlik ůf wenslik om oortredings vooraf in ʼn waterdigte kategorieŽ te plaas nie, aangesien die ernstigheidsgraad van ʼn oortreding mag verskil van geval tot geval en ook beinvloed mag word deur bv. die houding van die oortreder, die aantal kere en hoe gereeld dit deur dieselfde oortreder herhaal word, ens.
5.5.2 Hoewel die gepaste kategorie eers finaal bepaal kan word as genoegsame feite beskikbaar is, word dit tog nodig geag om aan opvoeders leiding in hierdie verband te gee.  Derhalwe word daar sovÍr moontlik in hierdie gedragskode gepoog om aan die einde van elke oortreding in hakkies aan te dui of dit as ʼn kategorie  1-, 2- of 3-oortreding, of ʼn kombinasie daarvan, beskou word.
5.5.3 Let wel: Hierdie aanduiding is nie voorskriftelik nie, maar slegs ʼn riglyn - die finale bepaling berus steeds by die betrokke opvoeder.
   
5.6. TugmaatreŽls
5.6.1 Kategorie 1-tugmaatreŽls: Wangedrag van ʼn minder ernstige aard
5.6.1.1 25, 50, 75 of 100 negatiewe punte word aan die leerder toegeken deur die punte uiteengesit in Aanhangsel AB@ as riglyn te gebruik.  Die feit dat enige oortreding per abuis nie in Aanhangsel AB@ vervat is nie, verhoed nie ʼn opvoeder om steeds ʼn maksimum van 100 negatiewe punte toe te ken nie.
5.6.1.2 Vir elke 100 negatiewe punte wat ʼn leerder verdien, tot ʼn maksimum van 300, lÍ die opvoeder, benewens die negatiewe punte verwys na in paragraaf 5.6.1.1 hierbo, ook enige van die volgende strawwe, of kombinasies daarvan, op:
 
Die oortreder word berispe
 
Voorregte word vir ʼn maksimum tydperk van een maand ontneem, soos bv. kansellasie van dorpsverlof, geen af-aand, studeer in studiesaal, dorpsverlof slegs in skooldrag, ens;
 
Ekstra diens word vir ʼn maksimum tydperk van een maand opgelÍ, soos bv. graad-8 take uitvoer (gange vee, afdek, voordeur- en telefoondiens doen, ens), skoonmaak van die koshuis en/of die terrein, ens
 
Ekstra studiesessies
 
Bywoon van detensieklasse by die skool of
 
n Vonnis wat geheel of gedeeltelik opgeskort word vir ʼn maksimum tydperk van  drie maande, met gepaste voorwaardes
   
5.6.2 Kategorie 2-tugmaatreŽls: Ernstige wangedrag of herhaalde minder ernstige wangedrag (sodra ʼn leerder 400 of meer punte teen sy naam het) [Sien ook 5.7.2 en 5.7.3].
  Moontlike oortredings wat as kategorie 2 oortredings gereken sal word:
 
Uit-Aslip@ uit die koshuis (saans en oor naweke as leerder inbly).
 
Onwettige uitslaap
 
In besit wees van koshuissleutels.
 
Rook ůf in die besit wees van rookgoed ůf in die teenwoordigheid van leerders wat rook of wat  rookgoed in hul besit het.
5.6.2.1 Die interne tugkomitee (sien 3.3.7) ken 125, 150,175 of 200 negatiewe punte aan die leerder toe, na gelang van die omstandighede.
5.6.2.2 Benewens die negatiewe punte verwys na in paragraaf 5.6.2.1 hierbo, lÍ die opvoeder ook enige van die volgende strawwe, of kombinasies daarvan, op
 
Enige van die strawe in paragraaf 5.6.1 hierbo genoem, met dien verstande dat die maksimum tydperke van een maand met drie maande vervang word;
 
gedeeltelike of algehele verbeuring van bloktyd t.o.v. die eersvolgende eksamen;
 
Die tydelike uitsetting  van die leerder uit die koshuis vir ʼn maksimum van een week;
 
Uitreiking van ʼn finale waarskuwing vir die permanente opskorting van ʼn leerder se koshuisverblyf; of
 
ʼn Vonnis wat geheel of gedeeltelik opgeskort word vir ʼn maksimum tydperk van ses maande, met gepaste voorwaardes.
   
5.6.3 Kategorie 3-tugmaatreŽls: Baie ernstige wangedrag of herhaalde ernstige wangedrag
  Moontlike oortredings wat as kategorie 3 oortredings gereken sal word:
 
Aanranding (afknouery / bakleiery) ůf ontgroening ůf ontheffing.
 
In die ander geslag se koshuis wees (uitgesonderd voorportaal, eetsaal of kombuis, sonder die nodige toestemming.
 
In besit van of gebruik van of onder invloed van alkohol, alkoholiese drank, dwelmmiddels of middels wat ʼn narkotiese uitwerking het.
 
Vandalisme
 
Diefstal
 

Die volgende straf, of kombinasies daarvan, word deur die DissiplinÍre Komitee van die Beheerliggaam  opgelÍ:

 
Enige van die strawe in paragrawe 5.6.1.2 en 5.6.2.2 hierbo, of ʼn kombinasie daarvan, met dien verstande dat die maksimum tydperke van drie maande met ses maande vervang word;
 
Die tydelike uitsetting  van die leerder uit die koshuis vir ʼn maksimum tyd van twee  weke;
 
Uitreiking van ʼn finale waarskuwing vir die permanente opskorting van ʼn leerder se koshuisverblyf.
 
ʼn Vonnis wat geheel of gedeeltelik opgeskort word  vir ʼn maksimum tydperk van die res van die leerder se hoŽrskoolloopbaan, met gepaste voorwaardes;
 
Die permanente uitsetting  van die leerder uit die koshuis; of
 
Enige ander gepaste straf in die diskressie van die DissiplinÍ  Komitee, met inagneming van die aard en ernstigheid van die oortreding;
   
5.6.4 Vorige veroordelings/oortredings
  ʼn Vorige veroordeling of -oortreding ouer as ses maande in die geval van ʼn kategorie 1-oortreding,  word nie teen ʼn leerder in aanmerking gebring ingevolge hierdie gedragsreŽls nie.   Vorige kategorie 2 en 3 oortredings (asook opgeskorte vonnisse) word  wel in aanmerking geneem by die bepaling van ʼn gepaste straf.
5.6.5 Aspekte van belang by die bepaling van ʼn gepaste straf
  Die volgende aspekte kan, onder andere, in aanmerking geneem word by die bepaling van ʼn gepaste straf:
 
Die aard en erns van die oortreding
 
Die leerder se algemene gedrag en houding
 
Vorige veroordelings
 
Die hantering van soortgelyke gevalle in die verlede
 
Die persoonlike omstandighede van die leerder vir sover dit relevant is in die lig van die oortreding
 
Of die leerder berou toon
 
Provokasie
 
Goeie of uitstaande gedrag
 
Of dit nalatig of opsetlik gedoen was
 
Die morele verwerplikheid van die gedrag
 
Onkunde
 
Kom die oortreding dikwels voor en is die leerder/s al daarteen gewaarsku
 
Swak gesindheid van die leerder t.o.v. die oortreding of gesag en disipline in die algemeen
 
Die feit dat die oortreding 'n veiligheids of ander risiko skep
 
Die feit dat die leerder volhard met valse verduidelikings
 
Die feit dat die leerder reeds 'n finale waarskuwing ontvang he
   
5.7. Negatiewe-puntestelsel
5.7.1 Sommige oortredings is in baie gevalle alledaags en ʼn mens wil nie heeldag straf uitdeel nie, maar ferm optrede word ongelukkig genoodsaak omdat sekere koshuisleerders herhaaldelik oortree. Hierdie gedrag ondermyn die goeie orde en dissipline in die koshuis en word daar gevolglik  van ʼn negatiewe-puntestelsel gebruik gemaak, op grond waarvan herhaalde oortreders ʼn hoŽr kategorie straf opgelÍ kan word en uiteindelik as ʼn kategorie 3-oortreder geklasifiseer en permanent uit die koshuis verwyder  kan word.
5.7.2 Enige koshuisleerder wat 400 of meer  negatiewe-punte opgeloop het, sal gestraf word volgens die tugmaatreŽl een kategorie hoŽr as die kategorie van die oortreding.
5.7.3 Enige koshuisleerder wat 600 of meer negatiewe-punte opgeloop het, sal gestraf word volgens die kategorie 3-tugmaatreŽls hierbo, ongeag die kategorie van die spesifieke oortreding.
5.7.4 Die leerder se ouers word in kennis gestel van elke 200 negatiewe punte wat ʼn leerder behaal.
5.7.5 Negatiewe-punte verval ses maande nadat diť spesifieke punte vir ʼn bepaalde oortreding  opgelÍ is en enige negatiewe-punte wat nog nie aan die einde van die jaar verval het nie, word oorgedra na die volgende jaar.
5.7.6 Sodra ʼn leerder 800 negatiewe punte opgeloop het, word sy koshuisinwoning outomaties permanent verbeur.
   
5.8. Positiewe-puntestelsel
5.8.1 Soos hierbo aangedui word veral van positiewe dissipline (aanprysing, dank, waardering, ekstra voorregte, positiewe-punte, ens.) in die koshuise gebruik gemaak, ten einde die fokus sovÍr moontlik op die korrektiewe oogmerk van dissipline te laat val.
5.8.2 Die senior huisvaderss en die opvoeders lÍ gevolglik klem op die verleen van ekstra voorregte, nie alleen vir  individuele leerders nie, maar ook vir groepe leerders of selfs die hele koshuis, in gevalle waar meriete daarvoor bestaan.  Sodanige toekennings word in die  dissiplinÍre-register aangeteken en die betrokke opvoeder teken daarby.
5.8.3 ʼn Leerder aan wie negatiewe-punte toegeken is, kan uit eie beweging een van die opvoeders nader met ʼn versoek om aan hom ʼn taak/aktiwiteit/verantwoordelikheid op te dra ten einde positiewe punte te verdien en hulle kom dan ooreen wat die  taak / aktiwiteit / verantwoordelikheid sal behels, vir watter tydperk dit uitgevoer moet word en hoeveel positiewe-punte daarvoor verdien sal word.
5.8.4 ʼn Opvoeder wie enige taak / aktiwiteit / verantwoordelikheid uitgevoer wil hÍ, identifiseer verkieslik leerders met negatiewe-punte daarvoor.  Daar word dan met die leerder/s wat belangstel ooreengekom vir watter tydperk dit uitgevoer moet word en hoeveel positiewe-punte daarvoor verdien sal word.
5.8.5 Positiewe-punte word ook verdien in veelvoude van 25 en word deur die opvoeder in die strafboek aangeteken na voltooing van die taak/aktiwiteit/verantwoordelikheid tot sy bevrediging en dan afgetrek van die betrokke leerder se negatiewe-punte.  Die opvoeder en die leerder teken daarby.
   

HOOFSTUK 6

GESAMENTLIKE KOSHUISKOMITEE EN GRIEWEPROSEDURE
   
6.1 Gesamentlike koshuiskomitee
6.1.1 Inleiding
6.1.1.1 Na aanleiding van ʼn behoefte wat deur beide die ouers en die skool uitgespreek is, is ʼn Gesamentlike Koshuiskommitee in die lewe geroep.
6.1.1.2 Die doel van hierdie komitee is, onder andere, om
 
ʼn gesonde wisselwerking tussen koshuisouers en koshuisbestuur te bewerkstellig;
 
aan ouers die geleentheid te bied om op ʼn gereelde en gestruktureerde basis betrokke te raak en positiewe insette en bydraes te lewer by die koshuise en hulle bedrywighede
 
die koshuisbestuur te ondersteun in hulle taak en as formele skakel tussen die ouers en die koshuisbestuur te dien
 
in samewerking met die koshuisbestuur te poog om die fasiliteite en diens by die koshuis te verbeter
 
die koshuisbestuur by te staan, waar nodig, om probleme en klagtes van ouers bevredigend aan te spreek
 
die koshuisbestuur by te staan, waar nodig, om probleme wat hulle met ouers of kinders mag hÍ bevredigend aan te spreek
 
die koshuisbestuur se hande te sterk met die skep en handhaaf van ʼn gesonde etos en dissipline by die koshuise
 
enige ander funksie te verrig soos deur die komitee besluit of deur die ouers versoek.
     
6.1.2 Samestelling, termyn en werkswyse van die komitee
6.1.2.1 Die komitee sal bestaan uit vyf koshuisouers uit elkeen van die twee koshuise, verkies vir ʼn termyn van 12 maande, asook die senior huisvaders
6.1.2.2 ʼn Voorsitter en Sekretaris  sal uit eie geledere gekies word
6.1.2.3 Die komitee mag ouers ko-opteer vir optimale funksionering en om toevallige vakatures te vul
6.1.2.4 Die komitee moet ten minste een keer per kwartaal vergader en op ʼn gereelde basis terugvoering gee van hulle werksaamhede aan die res van die ouers by wyse van nuusbriewe
6.1.2.5 Die komitee moet ten minste een keer per jaar ʼn algemene koshuis-ouervergadering hou
6.1.2.6 Die komitee is adviserend van aard en het geen uitvoerende magte nie.
   
AANHANGSEL AA@
(Soos vervat in die gedragskode van Potchefstroom Gimnasium. Dieselfde numering as in bg dokument word gebruik.)
 
3.3 Beleid ten opsigte van die voorkoming en hantering van alkohol- en dwelmgebruik / misbruik
3.3.1 Algemene beginsels
  Gimnasium streef na uitnemendheid en ons einddoel bly altyd dat dit wat ons doen uiteindelik ten goede moet wees vir elke jongmens binne ons sorg.
  In die lig van bogenoemde aanvaar ons dat
 
ons deel is van ʼn groter gemeenskap
 
ons in vennootskap is met ouers/voogde in hul strewe om net die beste vir hul kinders te verseker
 
ʼn wye verskeidenheid van afhanklikheidsvormende dwelmmiddels beide wettig en onwettig binne ons gemeenskap beskikbaar is
 
ons kinders, ouers en onderwysers nie altyd oor genoegsame inligting beskik nie
 
dwelmmisbruik skadelik is vir die mens op verskeie vlakke (sosiaal; psigies; fisies)
 
ons ons kinders moet toerus sodat hulle minder kwesbaar en meer waardig is om die lewe met sy eise te hanteer
  Ons aanvaar die uitdaging en neem standpunt in dat dwelmgebruik ʼn onaanvaarbare praktyk is en dat die konsep van ʼn gesonde dwelmvrye lewe te alle tye gepropageer en aangemoedig sal word.
  Aangesien ons ook realisties is, is dit ook ons beleid om nie verdoemend op te tree nie, maar ons aanvaar ons verpligting om alle leerders en hul ouers wat hulp nodig het in die verband, behulpsaam te wees.
  Ons is van mening dat die teenwoordigheid van leerders wat op enige wyse by dwelmgebruik/-misbruik betrokke is, nie net die beeld van die skool nie, maar ook die trots van die hele leerderkorps ondermyn.
   
3.3.2 Voorkoming
  Ondertekening van die gedragskode vir leerlinge deur ouers/voogde en leerders is ʼn voorvereiste vir toelating tot die skool en koshuis..
  Die skool onderneem om op ʼn jaarlikse basis:
 
voorkomings- en inligtingsessies aan al die leerders te bied
 
voorkomings- en inligtingsessies aan ouers van leerders te bied
 
inligting en opleiding aan onderwysers beskikbaar te stel
 
buitepersone as deel van ʼn spanbenadering as konsultante te betrek waar nodig
 
die beleid te evalueer en aan te pas indien nodig
 
ʼn gesonde, dwelmvrye lewe met woord en daad te ondersteun
   
3.3.3 Oortredings en optrede
3.3.3.1 Wanneer ʼn leerder in besit is van of / en onder die invloed van wettige of onwettige dwelms/alkohol is:
  1.         Op die skoolterrein:
 
Tydens of na skoolure
 
Met of sonder skooldrag
  2.         Tydens ʼn skooluitstappie weg van die skoolterrein:
 
Tydens of na skoolure
 
Met of sonder skooldrag
  3. Waar die skool verteenwoordig word/as verteenwoordiger van die skool:
 
Tydens of na skoolure
 
Met of sonder skooldrag
  4. By enige geleentheid waar die leerder as ʼn leerder van die skool geÔdentifiseer kan word:
 
Tydens of na skoolure
 
Met of sonder skooldrag
   
3.3.3.2 Die wetsaspek/regskonteks:
 

1.

Die gebruik van alkohol en tabak deur ʼn minderjarige persoon is onwettig.  (Alkohol onder 18 jaar, tabak onder 16 jaar).  (Alkoholwet, 1989, wet 45) (Tabakwet 2000).
 

2.

Die besit van ʼn onwettige substans/middel of om onder die invloed van ʼn onwettige substans/middel te wees, is ʼn kriminele oortreding (Drug and Drug Trafficking Act, no 140 van 1992).
 

3.

Die skool is verplig om op te tree teen enige koshuisleerder wat daarvan beskuldig word dat hy/sy die skool en/of die koshuis se gedragskode oortree en hom/haar aan enige wangedrag skuldig maak (Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996).  Die Aleerder@ beteken ʼn persoon wat onderworpe is aan die dissipline van die skool.
   
3.2.3.3 Die leerder se gedrag by die skool:
  Wanneer daar verskeie aanduidings is dat daar ʼn verswakking is van die leerder se skolastiese vordering, akademiese prestasie, skoolbywoning, interpersoonlike verhoudinge, algemene houding en fisiese voorkoms, mag dit aandui dat die leerder moontlik by alkohol-/dwelmgebruik betrokke is.  In sodanige geval sal die skool se alkohol- en dwelmbeleid toegepas word.
   
3.2.3.4 Prosedure
  1.         Identifikasie van middelgebruik/ -misbruik:
  GeÔsoleerde simptome en gerugte sal nie as aanduiders beskou word nie, maar waar ʼn patroon van aanduiders wel waargeneem en gedokumenteer is deur die skool en/of koshuis (bv. verswakking in akademiese prestasie, onwilligheid om aan skool-aktiwiteite teel te neem, verandering in gedrag, ongereelde skoolbywoning, ens.) sal dit ondersoek word.
Gegronde gerugte sal ondersoek word.

Opmerking: dit is nie ʼn proses van viktimisering nie, maar ʼn eerlike poging om ʼn leerder wat in ʼn krisis verkeer, so gou moontlik te identifiseer.
  2.         Vrywillige erkenning van ʼn middelgebruik/ -misbruik:
 
n Leerder kan/mag sy/haar middelgebruik/ -misbruik erken en hulp versoek.
 
Die ouers/voogde sal onmiddellik ingelig word en reŽlings sal getref word om sodanige leerder na ʼn buite-instansie te verwys vir assessering.
 
Indien nodig, sal die leerder vir die volle duur by ʼn behandelings/ terapieprogram moet inskakel.
  3.         Nie-vrywillige identifikasie/erkenning van ʼn middelmisbruikprobleem:
 
Wanneer iemand (bv. ʼn onderwyser, ʼn medeleerder of ʼn ouer) ʼn sterk vermoede uitspreek dat ʼn leerder moontlik by ʼn vorm van middelgebruik/ -misbruik betrokke is, sal die leerder deur ʼn geskikte persoon in die teenwoordigheid van sy/haar ouer gekonfronteer word.
 
Die skool sal die reg hÍ om te vra dat ʼn dwelmtoets (op die ouers se koste) gedoen moet word om die vermoede dat die leerder enige dwelms gebruik, te bevestig/uit te skakel
 
Die leerder sal op die ouers/voogde se koste na ʼn toepaslike gemeen-skapsentrum/instansie/persoon verwys word vir assesering.
  4.         Die hantering van alkohol-/dwelmgebruik/-misbruik:
 
Leerders sal na geÔdentifiseerde organisasies/instansies verwys word vir assessering en behandeling.
 
Ouers/voogde sal verantwoordelik wees vir enige koste aangegaan, tensy alternatiewe reŽlings deur die skool getref word.
 
Die skool sal ʼn leerder ten volle ondersteun tydens sodanige leerder se behandelingsprogram mits die skool deurgaans op hoogte gehou word van die leerder se vordering.
 
Vertroulikheid sal te alle tye gehandhaaf word - ouers/voogde sal egter ingelig en betrek word.
 
ʼn Kontrak tussen al die betrokke partye sal opgestel word.  (Die skool, ouers/voogde, leerder, instansie/persoon verantwoordelik vir die behandeling of terapie)
  Die kontrak bepaal die volgende:
 
behandeling/terapie soos deur die betrokke partye ooreengekom
 
dat urientoetsing op ad hoc-basis oorweeg en gedoen kan word op die ouers/voogde se koste
 
dat die leerder se gedrag, prestasie en skoolbywoning moet verbeter of na wense moet wees
 
dat die ouer/voog die instansie waar die leerder behandel word, die nodige magtiging moet gee om vorderingsverslae aan die skool te voorsien.
  Die hoof en die beheerliggaam behou die reg voor om die onderwyshoof van die provinsie te versoek om die leerder van die skool te verwyder indien
 
die leerder weier om behandeling te kry of nie vir die volle duur in die behandelingsprogram bly nie, en indien die leerder se gedrag nie, soos bepaal in die ondertekende kontrak, verbeter nie.
 
daar enige bewys is van verdere alkoholmisbruik of dwelmgebruik of dwelmmisbruik.
  5.         Handeldryf in dwelms:
 
Indien die vermoede bestaan dat ʼn leerder in dwelms handel dryf, sal die skool dit aanmeld by die Narkotika-tak van die plaaslike polisie of by SANAB.
 
Indien ʼn leerder gearresteer word, word sodanige leerder outomaties uit die skool (en dus die koshuis) geskors.
 
Die beheerliggaam sal ʼn dringende formele tugverhoor hou en aanbevelings aan die provinsiale Onderwysdepartement maak ten einde so gou doenlik sodanige leerder uit die skool te verwyder.
   
  AANHANGSEL B
  NEGATIEWE PUNTE: KATEGORIE 1-OORTREDINGS
 

 

Hoofstuk 2: Daaglikse Roetine

 

2.1

 

Algemeen

 

2.7.2

 

Raas/uit kamer/deur toe

 

25

 

2.1.3

 

Nie nakom van roetine

 

25

 

 

2.8

Etes

 

2.1.4

 

Laat vir afsprake/aktiwiteite

 

25

 

2.8.1

 

Bly weg van ete/laat/slordig

 

50

 

2.1.5

 

Versuim om verskoning te maak

 

25

 

2.8.2

 

Onordelik/raas

 

25

 

2.5

 

Opstaanklok

 

2.8.4

 

Tafel onnet/swak tafelmaniere

 

50

 

2.5.1

 

Laat slaap/trek nie aan nie

 

25

 

2.8.5

 

Gr 8: Versuim om af te dek

 

25

 

2.5.2

 

Klim weer in bed

 

25

 

2.8.6

 

Verwyder eetgerei

 

25

 

2.5.3

 

Rapporteer nie siek nie

 

25

 

2.9

 

Ontruiming voor skool

 

2.5.4

 

Sluit kamerdeur van binne

 

25

 

2.9.1

 

Ontruim na 7:00

 

50

 

2.6

 

Skoonmaak en inspeksie

 

2.9.2

 

In koshuis tydens skoolure

 

50

 

2.6.1

 

Kamer onnet/bed nie opgemaak

 

25

 

2.10

 

Studie

 

2.6.2

 

Gr 8: Vee nie gang/portaal nie

 

25

 

2.10.1

 

Studeer nie waar moet nie, ens

 

25

 

2.6.4

 

Inspeksie: Leerder nie in kamer

 

25

 

2.10.2

 

Loop rond/slaap/steurnis/ens

 

50

 

2.6.6

 

Kamerdeur toe

 

25

 

2.10.3

 

Bly weg van studie

 

50

 

2.6.7

 

Kamer onnet deur die dag

 

25

 

2.11

 

Ligte uit

 

2.7

 

Stiltetye

 

2.11.1

 

Uit kamer/Llg brand/Kuier

 

100

 

2.7.1

 

Besig met ander dinge

 

25

 

2.11.2

 

Besoek badkamer na ligte uit

 

50

 

 

 

Hoofstuk 3: Afwesigheid

 

3.1

 

Algemeen

 

3.4.5

 

Laat terug na naweek

 

25

 

3.1.2

 

Verlaat terrein sonder toest.

 

50

 

3.4.6

 

Nie skooldrag op Maandag

 

25

 

3.1.2

 

Versuim om uit- of terug te teken

 

50

 

3.4.8

 

Versuim om uit- of terug te teken

 

50

 

3.2

 

Gedurende week - tydens skoolure

 

3.4.1

 

Bus:  versuim om uit te teken

 

50

 

3.2.2

 

Teken nie uit- of terug nie

 

50

 

3.4.13

 

Verlaat terrein na teruggeteken

 

100

 

3.3

 

Gedurende week - na skoolure

 

3.4.14

 

Gaan later huis toe

 

50

 

3.3.2

 

Na Bult sonder toestemming

 

50

 

3.5

 

Oor naweek - as inbly

 

 

 

3.3.3

 

Na ander plek sonder toest.

 

50

 

3.5.1

 

Afwesig sonder toest/teken nie uit

 

100

 

3.3.4

 

In plek wat drank bedien

 

50

 

3.6

 

Vir ʼn vakansie

 

 

 

3.3.6

 

Afwesig van terrein na aandete

 

50

 

3.6.1.2

 

Versuim om te ontruim

 

50

 

3.3.8

 

Versuim om uit- of terug te teken

 

50

 

3.6.2.5

 

Verlaat terrein na aanmelding

 

100

 

3.4

 

Vir ʼn naweek

 

 

 

3.8

 

Vir siektegevalle

 

 

 

3.4.1

 

Huis toe oor >toe naweek=

 

50

 

3.8.4

 

Neem medisyne op eie

 

25

 

3.4.2

 

Bly in koshuis/ontruim nie

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofstuk 4: Algemene KoshuisreŽls

 

4.1

 

Voorkoms en netheid

 

4.4.3.3

 

Speel/hardloop in gange

 

50

 

4.1.1.2

 

Nie korrekte drag nie

 

25

 

 4.4.3.4

 

 Versuim om verdagtes te rapporteer

 

25

 

4.1.3.1

 

Seuns: Hare, ens

 

25

 

4.4.3.5

 

Peuter met brandblussers, ens

 

100

 

4.1.3.2

 

Dogters: Hare, ens

 

25

 

4.4.4.2

 

Elektriese verlengkoord  

 

50

 

4.2

 

Optrede / Gedrag

 

 

 

4.4.4.2

 

Versuim - toestelle af te skakel

 

50

 

4.2.1

 

Teenoor besoekers, ens

 

50

 

4.4.4.2

 

Musiek steurend  (Konfisk. App)

 

50

 

4.2.2

 

Teenoor die ander geslag

 

50

 

4.4.5.2

 

Mors in badkamer

 

100

 

4.3

 

Verbode aktiwiteite

 

 

 

4.4.5.3

 

Mors water, ens

 

50

 

4.3.8.2

 

Onwelvoeglike taal

 

50

 

4.4.6.1

 

Misbruik betaaltelefoon

 

50

 

4.3.10.4

 

Kaste nie gesluit

 

25

 

4.4.6.3

 

Selfoon - oproepe of sms=e

 

50

 

4.3.1

 

Versuim om skade aan te meld

 

25

 

4.4.6.4

 

Gr 8 - doen nie diens nie

 

50

 

4.3.11

 

Besoek verbode plekke

 

100

 

4.4.7.1

 

Verander van kamer (trek)

 

50

 

4.4

 

Algemeen            

 

4.4.7.4

 

Muurbehangsels verkeerd

 

25

 

4.4.1.1

 

Strooi rommel/ruim nie op nie

 

25

 

4.4.7.5

 

Wasgoed in vensters

 

50

 

4.4.1.2

 

Beskadig plante/bome

 

50

 

4.4.7.7

 

Koshuis verlaat - kamer nie netjies nie

 

50

 

4.4.1.3

 

Klim oor heining

 

50

 

4.4.7.8

 

Mors elektrisiteit

 

50

 

4.4.2.2

 

Fiets in koshuis/Nie vasgesluit

 

50

 

4.4.7.9

 

Slaap naweek in ander kamer

 

50

 

4.4.2.3

 

Skaatsplank besit of gebruik

 

50

 

4.4.7.11

 

Tweede bed sonder deken

 

25

 

4.4.3.2

 

Gevaarlike speletjies

 

100

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
 
   
 

 

 
 

Die webtuiste is ontwerp en word met trots onderhou deur GSD Potch - The WEB mense...  - www.gsdpotch.com