Inskrywingsvorm

Algemeen

Hierdie vorm moet ingevul word wanneer die leerder om toelating tot Gimmies en/of die koshuis aansoek doen.
Voltooi volledig. Indien die vorm nie volledig en korrek voltooi word nie, sal die aansoek nie oorweeg word nie.
DD slash MM slash YYYY
Koshuis(Required)

Afdeling A: Besonderhede van leerder (streng volgens geboortesertifikaat)

Geslag(Required)
Status van gesin (kies waar van toepassing)(Required)

Sport en Kultuur (Meld aktiwiteit; spanne bv. A-, B- of provinsiale span, prestasies asook jaartal behaal):

Leierskap (Voltooi slegs waar van toepassing):

Hoof- of onderhoofleier

Leerder- of koshuisraad

Kaptein of voorsitter

Broer / suster reeds in Potchefstroom Gimnasium(Required)

Afdeling B: Besonderhede van Pa of wettige voog (streng volgens ID)

Afdeling C: Besonderhede van Ma of wettige voog (streng volgens ID)

Afdeling D: Betaling van skool- en koshuisgelde


(Koshuisgelde is kwartaalliks vooruitbetaalbaar)
Skoolgelde(Required)
Koshuisgelde (Merk Indien van toepassing)
MM slash DD slash YYYY

Mediese Fonds

Afdeling E: Rekenpligtige (persoon verantwoordelik vir die betaling van rekeninge)

Rekenpligtige(Required)
Ontvang u enige maatskaplike toelaag vir u kind? *(Required)

Onderneming deur rekenpligte

Hiermee onderneem ek, die rekenpligtige, dat: Indien ek/ons nie die skool- en koshuisgeld soos ooreengekom kan betaal nie POTCHEFSTROOM GIMNASIUM geregtig sal wees om regstappe te neem en sal ek/ons vir alle regskoste in verband met die invordering van die agterstallige gelde verantwoordelik wees. Indien een paaiement nie op die sperdatum betaal word nie, sal die volle uitstaande bedrag onmiddellik geëis word en betaalbaar wees.

Afdeling F

(slegs van toepassing op graad 10- tot 12 -leerders)

Keusevakke
Wiskunde
Slegs graad 10- tot 12-leerders voltooi (kies 3)
LET WEL: ‘n Leerarea sal slegs aangebied word indien ten minste 20 leerders die vak kies.
Afrikaans en Lewensoriëntering is verpligtend.
Ek, die ondergetekende, ouer/voog van bogenoemde leerder, verklaar hiermee dat die inligting, soos verstrek, na my beste wete korrek is en onderneem:
a) om my te vergewis van alle skoolreëls soos vervat in die onderskeie gedragskodes van die skool en koshuis asook toepaslike strawwe wat opgelê kan word, indien my kind hom-/haarself skuldig sou maak aan ‘n oortreding soos uiteengesit in die gedragskodes.

b) om volle aanspreeklikheid te aanvaar vir alle gelde betaalbaar aan POTCHEFSTROOM GIMNASIUM.

c) om indien hierdie aansoek slaag en my kind nie van die huisvesting gebruik maak nie, aanspreeklikheid te aanvaar vir die volle losiesgelde vir een (1) skoolkwartaal, tensy die Beheerliggaam anders besluit.

d) om minstens een (1) skoolkwartaal vooruit skriftelik kennis te gee van die voorneme om my kind weg te neem, behalwe in gevalle waar die Beheerliggaam korter kennisgewing aanvaar het en, indien ek nie hieraan voldoen nie, aanspreeklikheid te aanvaar vir die volle losiesgelde van my kind tot aan die einde van die skoolkwartaal ten opsigte waarvan kennis gegee moes word.

e) om betaalbare losiesgelde, KWARTAALLIKS VOORUIT TE BETAAL. Indien ek nie hierdie verpligting nakom nie, verbeur my kind sy/haar plek in die betrokke koshuis.

f) om indien een (1) paaiement nie op die sperdatum betaal word nie, die volle uitstaande bedrag te betaal.

g) om te aanvaar dat die skool- en/of koshuis nie aanspreeklikheid aanvaar vir enige verliese of beskadiging van persoonlike besittings van leerders nie hoe dit ook al veroorsaak word.

h) om te aanvaar dat die koshuispersoneel in loco parentis vir alle leerders in die skool en koshuis optree en gemagtig word om as sodanig op te tree as my gevolmagtigde in alle nood-, mediese- en ander gevalle.

i) dat ‘n geboortesertifikaat /ID-afskrif asook laaste skoolrapport en foto die aansoek sal vergesel.

Die skool neem deurlopend foto’s van aktiwiteite waarby die leerders betrokke is en plaas dit ook op sosiale media. Dit word met groot omsigtigheid hanteer. Indien u nie wil hê dat foto’s waarop u kind is, geplaas word nie, moet u ons skriftelik hiervan in kennis stel.

en

Ek neem kennis van die bankbesonderhede:

Koshuis Potchefstroom Gimnasium Koshuis ABSA Rekeningnommer: 670 640 477 Takkode: 632005 Skool Potchefstroom Gimnasium Skool ABSA Rekeningnommer: 670 640 469 Takkode: 632005
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.