Skool

  (018) 293-0267/9   potchgimmies@gimmies.co.za / rao@gimmies.co.za

SKOOLGELDE 2020

  • Graad 8 en 9 (R 16 800,00)
  • Graad 10,11 en 12 (R 17 900,00)

Rekeninge word gehou by:
ABSA bank: Tjekrekening:
Takkode: 632-005
Potch Gimnasium Skoolfonds: 670-640-469
Potch Gimnasium Koshuis: 670-640-477
Potch Gimnasium Musieksentrum: 670-640-639
Potch Oud-GIMMIEBOND: 670-640-558

Betaling van skoolgelde:

  • Eenmaling: Ten volle voor einde Februarie, geen korting.
  • Maandeliks: Vooruitbetaalbaar oor 10 maande. Eerste betaling op eerste skooldag en laaste betaling op 1 Oktober.
  • Kwartaalliks: Eerste skooldag van elke kwartaal.