Akademie

By Potchefstroom Gimnasium word uitnemende onderrig as die paspoort tot elke leerder se toekoms gesien. Dit is juis om hierdie rede dat ons akademie as baie belangrik ag. Ons vreugde lê in die manier waarop leerders geleenthede gebruik en dit word die motivering vir die aanpak van elke nuwe skooljaar.

Vakkeuses

In graad 8 en 9 word ‘n vastekurrikulum, soos deur die Onderwysdepartementbepaal, gevolg. Graad 9-leerders kan uit 17 vakkevakkekies vir graad 10. Hierdie wye verskeidenheidvakkemaak dit moontlik datleerders verskeiestudierigtingskanoorweeg.

GRAAD 10 TOT 12: 

Verpligte leerareas:
Afrikaans Huistaal en Lewensoriëntering
Verpligte leerareas se keuse komponent (kies een):
Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid en Engels Huistaal of Engels Eerste Addisionele Taal
Kern- en keuse komponent (kies enige drie):
Besigheidstudies (BS), Lewenswetenskappe (LW), Ingenieursgrafika  en-ontwerp (IGO), Musiek (Mu), Ontwerp (OK), Visuele Kunste (VK), Ekonomie (Ek), Fisiese Wetenskappe (FW –Wiskunde is ‘n voorvereiste), Verbruikerstudies (VS), Rekenaartoepassings tegnologie (RTT), Rekeningkunde (Rk), Geografie (Geo), Inligtingstegnologie (IT–Wiskunde is ‘n voorvereiste), Drama (8ste vak) en Dans (8ste vak)

 

Akademiese uitslae

Die suksesse wat Gimmies die afgelope paar jaarbereik het, getuig van toewyding, lojaliteit en uitnemendheid. In 2023 word die skool vir die vierdekeer deur die Onderwysdepartment as die beste kwintiel 4-skool in die land aangewys. Hierdie prestasie is ook in 2016, 2018 en 2019 behaal. In 2022 word die skool as die naas beste kwintiel 4-skool aangewys.

By Gimmies bied ons vir elke leerder die geleentheid om sy/haar volle potensiaal te bereik en sy/haar beste te gee. Elke leerder dra by tot die suksesse wat die skool bereik.

Gimmies beskik oor personeel met besondere vak kennis en ervaring.

Eksamen- en toetsrooster

Nuwe en hersiende roosters word gereeld bygewerk. 

Sekere kwartaaltoetse word ook tydens klastyd geskryf

Akademiese navrae

Vir enige akademiese navrae, kontak gerus die volgende graadhoofde.

  • Graad 8 – Me. Madeleine Gerber – madeleine.gerber@gimmies.co.za en Mnr. Dawie Grobler – dawie@gimmies.co.za

  • Graad 9 – Mnr. FJ de Kock – fjdekock@gimmies.co.za en Me. Róna van  Wyk – rona@gimmies.co.za

  • Graad 10 – Mnr. JR Jackson – johnross.jackson@gimmies.co.za

  • Graad 11 – Mnr. Esperé Brink – espere.brink@gimmies.co.za

  • Graad 12 – Me. Amanda Duvenage – aduvenage@gimmies.co.za

Akademiese video